Nysa
Technikum
Technikum nr 4 w Nysie - ZST Nysa - 1TK-technik architektury krajobrazu
Nazwa oddziału

 1TK-technik architektury krajobrazu

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

Opis

    

Zawód technika architektury krajobrazu jest odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego rynku, na wykonywanie usług z zakresu urządzania terenów zieleni. Wiąże się to ze wzrostem uwagi społeczeństwa na estetykę otaczającego nas środowiska. W ostatnich czasach wzrosła też świadomość społeczeństwa na temat kluczowej roli terenów zieleni, dla zdrowia i samopoczucia obywateli. Także dynamiczny rozwój infrastruktury wymaga fachowej i rzetelnej wiedzy projektantów zieleni w urządzaniu terenów miast, obszarów podmiejskich i wiejskich.

Kształcenie w tym zawodzie umożliwia rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i niezbędnych na rynku pracy, a w szczególności postaw kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości oraz stwarza warunki rozwijania aktywności intelektualnej i emocjonalnej, w ścisłej korelacji z praktyką.

W doborze i nauczaniu przedmiotów zawodowych wyodrębniono przedmioty teoretyczne, wyposażające ucznia w niezbędną zawodową wiedzę teoretyczną, jak również przedmioty praktyczne, kształcące umiejętności wykonywania prac zawodowych. W okresie kształcenia uczeń odbywa praktyki zawodowe w wymiarze 8 tygodni w 5-letnim cyklu nauczania.

Absolwenci szkoły mogą podejmować pracę w:       

·         przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu;                                                 

·         przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu wymagające profesjonalnego nadzoru;   

·         przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu(np. gminnych wydziałach architektury na stanowisku asystenta projektanta).                                                                              

Nasi absolwenci mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą na własny rachunek.

Wykaz przedmiotów z podziałem na kwalifikacje:

Kwalifikacja OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

1)   Teoretyczne przedmioty zawodowe:

1.     BHP w architekturze krajobrazu

2.     Rośliny ozdobne

3.     Ochrona i kształtowanie krajobrazu

4.     Stylizacja ogrodów

5.     Język obcy w architekturze krajobrazu

2)   Przedmioty organizowane w formie zajęć praktycznych:

1.     Podstawy projektowania

2.     Pracownia urządzania i pielęgnacji terenów zieleni

3.     Rośliny ozdobne w aranżacji wnętrz

 

Kwalifikacja OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

1)   Teoretyczne przedmioty zawodowe:

1.     Język obcy w architekturze krajobrazu

2.     Obiekty małej architektury krajobrazu

2)   Przedmioty organizowane w formie zajęć praktycznych:

1.     Projekty obiektów małej architektury krajobrazu

2.     Prace w obiektach małej architektury krajobrazu

Praktyka zawodowa