Nysa
Technikum
Technikum nr 4 w Nysie - ZST Nysa - 1TG-technik geodeta
Nazwa oddziału

 1TG-technik geodeta

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

Opis


    Budownictwo należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju, a zawód geodety jest nierozerwalnie z nim związany. Wydzielenie trenu pod nowe inwestycje budowlane, przygotowanie danych do projektowania tych inwestycji, jak również obsługa realizacji inwestycji budowlanych, nie może obyć się bez udziału geodety. Dlatego dobrze wyszkoleni geodeci, przygotowani do stosowania nowoczesnych technologii pomiarowych należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych geodetów, którzy znajdą zatrudnienie w różnych działach gospodarki takich jak budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe, drogowe i kolejowe, rolnictwo, górnictwo, planowanie przestrzenne oraz administracji rządowej i samorządowej.

    Program umożliwia rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i niezbędnych na rynku pracy, a w szczególności postaw kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości oraz stwarza warunki rozwijania aktywności intelektualnej i emocjonalnej, w ścisłej korelacji z praktyką. Program elastycznie łączy nabytą wiedzę i umiejętności z praktyką.

    W doborze i nauczaniu przedmiotów zawodowych wyodrębniono przedmioty teoretyczne, wyposażające ucznia w niezbędną zawodową wiedzę teoretyczną, jak również przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych, kształtujące umiejętności wykonywania prac zawodowych. Program uwzględnia także praktyki zawodowe w wymiarze 8 tygodni w 5-letnim cyklu nauczania.

Wykaz przedmiotów w toku kształcenia:

W kwalifikacji BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów wyodrębniono następujące przedmioty:

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

Geodezja

Kartografia

Geodezja inżynieryjna

Prawo w geodezji

Język obcy w geodezji

Przedmioty organizowane w formie zajęć praktycznych:

Rysunek geodezyjny

Prace geodezyjne i kartograficzne

Geomatyka

Ćwiczenia geodezyjne

     Praktyka zawodowa

W kwalifikacji BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami wyodrębniono następujące przedmioty:

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

Kataster i gospodarka nieruchomościami

Język obcy w geodezji

Przedmioty organizowane w formie zajęć praktycznych:

Dokumentacja katastralna

Geomatyka

Ćwiczenia geodezyjne

Praktyka zawodowa