Nysa
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w Głuchołazach - ZS Głuchołazy - 1 BS-Branżowa Szkoła I Stopnia
Nazwa oddziału

 1 BS-Branżowa Szkoła I Stopnia

Cykl kształcenia

 3

Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka ,  Technika

Opis

Nauka trwa 3 lata, uczniowie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami wybierają zawód i samodzielnie poszukują praktyki u wybranego pracodawcy. Nauka zawodu młodocianych pracowników organizowana jest przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę w celu przygotowania do zawodu. Z tego tytułu młodociani pracownicy mają pewne prawa i objęci są kodeksem pracy. Okres nauki wlicza się im do stażu pracy, a za praktykę otrzymują wynagrodzenie w wysokości od 4 do 6% przeciętnego wynagrodzenia (w zależności od roku kształcenia). Ten typ szkoły przygotowuje do pracy we wszystkich występujących na terenie naszej gminy i powiatu zawodach. Podczas nauki uczniowie maja możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji na przykład w zakresie obsługi wózka jezdniowego, obsługi komputera, spawacza, elektryka. Po ukończeniu szkoły istnieje możliwość kontynuacji nauki w szkole branżowej II stopnia.

  • Klasa wielozawodowa umożliwia elastyczne dostosowywanie kształcenia do potrzeb pracodawców.
  • Kształcimy specjalistów i fachowców w branży mechanicznej, samochodowej, budowlanej, elektrycznej, gastronomicznej, sprzedawców, piekarzy.
  • Uczniowie zdobywają w szkole wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących w ciągu 2 lub 3 dni w tygodniu.
  • Wiedzę z zakresu teorii zawodu zdobywają na kursach zawodowych organizowanych przez ośrodki dokształcania zawodowego.
  • Przez cały okres nauki zdobywają doświadczenie, wiedzę i umiejętności w wybranych zawodach podczas nauki zawodu u pracodawcy.
  • Po zakończeniu nauki uczniowie zdają egzamin zawodowy lub czeladniczy

strona internetowa szkoły oferta szkoły