Nowy Tomyśl
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu - 1A
Nazwa oddziału

 1A

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • informatyka

Zawody

 Wielozawodowa

Opis

Kształcenie w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata i umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Egzamin zawodowy potwierdza czy absolwent posiadł umiejętności określone w podstawie programowej danego zawodu. W szkole tworzone są klasy branżowe i wielozawodowe. Tworzenie klas branżowych uzależnione jest od naboru uczniów w danym zawodzie. Praktyka odbywa się w wybranym przez ucznia zakładzie pracy, z którym podpisuje umowę o naukę zawodu. Szkoła oferuje pomoc w znalezieniu praktyk zawodowych