Nowy Tomyśl
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa im.Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej
Adres
Szkolna 14, Nowy Tomyśl, 64-300 Boruja Kościelna
Telefon
614411377
Fax
614411377
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Mirosława Chmielewska
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa im.Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej
  • Szkoła Podstawowa im.Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej
  • Szkoła Podstawowa im.Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej
Opis


Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej leży w zachodniej części województwa wielkopolskiego, 65 km od Poznania, na szlaku turystycznym Nowy Tomyśl – Wolsztyn. Boruja Kościelna urzeka swoim położeniem blisko lasów i pól. Wieś stanowi atrakcję agroturystyczną, wiklinowe i leśne tereny sprzyjają wypoczynkowi i są wymarzonym miejscem dla zbieraczy runa leśnego. Szkoła znajduje się w centrum wsi uczęszczają do niej uczniowie z terenu Borui Kościelnej oraz przyległych miejscowości: Grubska, Szarek, Borui Nowej, Cichej Góry, Chojnik. Budynek szkolny jest piętrowy, mieści się w nim 14 sal lekcyjnych wyposażonych w tablice interaktywne, monitory multimedialne wraz z dostępem do Internetu. Dwie dodatkowe sale lekcyjne znajdują się w budynku przedszkola gdzie uczą się uczniowie klas pierwszych. Szkoła posiada salę gimnastyczną z szatniami, bibliotekę i przestronną świetlicę szkolną. Do szkoły uczęszcza 332 uczniów, którzy uczą się w 17 oddziałach klasowych, opiekę nad nimi sprawuje 45 nauczycieli. Od wielu lat w szkole prowadzone są oddziały integracyjne, w których uczniowie z powodzeniem uczą się i nabywają umiejętności pozwalające im ukończyć naukę w szkole podstawowej. Wszystkie oddziały klasowe chodzą na jedną zmianę. Uczniowie, którzy mają daleko do szkoły dowożeni są autobusami. W stołówce szkolnej dzieci mogą zjeść za niewielkie pieniądze ciepły obiad, który dowożony jest do szkoły w formie cateringu. Wokół budynku szkolnego znajduje się bardzo dużo zieleni, place zabaw, boiska sportowe i parki, w których realizowane są zajęcia przyrodniczo-ekologiczne i sportowe. Na specyfikę działania szkoły ma wpływ jej położenie, potrzeby uczniów oraz środowiska lokalnego, są one systematycznie diagnozowane przez szkołę. W zaspokajaniu potrzeb młodzieży służą adekwatne działania edukacyjne, wychowawcze i profilaktyczne prowadzone przez nauczycieli tworzących dla uczniów ciekawe projekty edukacyjne oraz Dni Aktywności Twórczej. Biblioteka szkolna jest pracownią interdyscyplinarną, która zapewnia wszechstronny rozwój uczniów. W niej odbywają się spotkania z prelegentami i pisarzami, pracują w niej koła redakcyjne „Szkolny Kabel” i „Kubusiowe Wiadomości”. W szkole prowadzona jest szeroka działalność profilaktyczna. Działania profilaktyczne i prozdrowotne odbywają się często dzięki współpracy z Partnerami działającymi w środowisku lokalnym tj. Poradnią Pedagogiczno - Psychologiczną w Nowym Tomyślu, Policją, Pełnomocnikiem Burmistrza do spraw uzależnień, Domem Kultury w Borui Kościelnej, PCK, Kołem Łowieckie Wycinek w Nowym Tomyślu, Nadleśnictwem Grodzisk, Gminną Szkółką Piłkarską, Uczniowskim Klubem Sportowym. W Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej panuje dobry klimat. Nauczyciele, rodzice i uczniowie są zaangażowani w życie szkoły, a współpraca oparta jest na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Języki
angielski, niemiecki
Zajęcia pozalekcyjne

W odpowiedzi na rozpoznawane potrzeby edukacyjne uczniów, Szkoła proponuje bogatą ofertę dodatkowych zajęć edukacyjnych, w tym rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci, a także   zajęcia wspierające  w pokonywaniu trudności w uczeniu się tj. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze,  rewalidacyjne i logopedyczne. Z uwagi na specjalne potrzeby edukacyjne uczniów w Szkole zatrudnieni są nauczyciele specjaliści: psycholog, pedagog, oligofrenopedagog, logopeda, terapeuci pedagogiczni . Nauczyciele stosują różne formy indywidualizacji pracy z uczniem podczas lekcji, dostosowując metody i formy pracy do rozpoznawanych potrzeb, możliwości i stylów uczenia się uczniów. Do zajęć  rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów należą koła przedmiotowe z j. polskiego, matematyki, j. angielskiego, informatyki  oraz inne koła takie jak koło plastyczne, k. taneczne, k. muzyczne, k. teatralne, k. redakcyjne, k.  programowania z klocków lego, k. sportowe, k. szachowe.

Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe