Łódź
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 64 im. Hansa Christiana Andersena
Adres
ul. Władysława Anczyca 6, 93-262 Łódź
Telefon
426431201
Fax
426431201
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Anna Jagielska
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa nr 64 im. Hansa Christiana Andersena w Łodzi
 • miejsce wypoczynku
 • korytarz
 • korytarz
 • klasa
 • klasa
 • klasa
 • klasa
 • stołówka
 • korytarz
 • szfki na ubrania
 • klasa
 • sala informatyczna
 • sala terapeutyczna
 • boisko Orlik
 • sala gimnastyczna
Opis


Szkoła Podstawowa nr 64 im. Hansa Christiana Andersena mieści się przy ul. Anczyca 6 pomiędzy blokami mieszkalnymi na osiedlu Dąbrowa, z dala od głównych ulic. W 2018 r. budynek szkoły przeszedł termomodernizację. Zajęcia w szkole odbywają się w godz. 8.00 - 15.30. Prowadzą je nauczyciele posiadający wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Wielu nauczycieli ma dodatkowe kwalifikacje. Realizowane są  innowacje pedagogiczne o charakterze ekologicznym, europejskim, rozwijającym umiejętności i zainteresowania czytelnicze, przyrodnicze, chemiczne oraz z zakresu programowania.

Jesteśmy placówką realizującą program MEiN "Laboratoria Przyszłości", którego celem jest budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Uczniowie mogą uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. W ramach programu pozyskano wyposażenie i pomoce dydaktyczne m.in. drukarkę 3D, które służą przekazywaniu wiedzy w sposób innowacyjny.

Dzieci uczą się w salach wyposażonych w kolorowe meble dostosowane do ich wzrostu i potrzeb, nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz kąciki do zabaw (np. czytelniczy, przyrodniczy, plastyczny i gier). Korzystają z dużej sali gimnastycznej i małej salki do ćwiczeń korekcyjnych wyposażonych w odpowiedni sprzęt i przybory. Zajęcia odbywają się też na nowoczesnym boisku "Orlik". Podczas przerw uczniowie mogą odpoczywać w kącikach relaksacyjnych.

Realizowany w szkole program edukacji wczesnoszkolnej zawiera wszystkie treści nauczania zawarte w podstawie programowej    i jest dostosowany do potrzeb i możliwości psychoedukacyjnych dzieci. Nauczyciele inspirują dzieci do działania stosując nowatorskie metody i formy pracy m.in. metody stymulujące twórcze myślenie, metody pracy z grupą w oparciu o założenia "Pedagogiki zabawy". Zajęcia prowadzone są z całą klasą, w grupach, w małych zespołach i w formie pracy indywidualnej. Dzieci mogą korzystać z zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania oraz z zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce.

W celu wspomagania prawidłowego rozwoju dziecka współpracujemy z logopedą, socjoterapeutą, pedagogiem, pedagogiem specjalnym i psychologiem. Prowadzone są również zajęcia terapii pedagogicznej oraz terapii według prof. A.Tomatisa.

W ciągu roku szkolnego dzieci uczestniczą w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, prezentują swoje umiejętności artystyczne podczas uroczystości szkolnych. Wyjeżdżają na wycieczki, chodzą do kina, teatru, biorą udział w zajęciach bibliotecznych rozwijających kompetencje czytelnicze.

Ważnym elementem codziennego życia szkoły jest współpraca z rodzicami, nieocenionymi partnerami wspólnych oddziaływań wychowawczych, która przyjmuje postać codziennych, indywidualnych kontaktów, zaplanowanych zebrań, warsztatów i wspólnych przedsięwzięć. Przed szkołą założony został aktywny znak, którego sensory uruchamiają oświetlenie, gdy do przejścia zbliża się pieszy. Znak ten znacząco podnosi bezpieczeństwo dzieci udających się do szkoły.

Stołówkę szkolną prowadzi ajent, ale na terenie szkoły gotowane są smaczne obiady. Świetlica szkolna pracuje w godzinach 7.00 -17.00.


RODZICU!

CZY TWOJE DZIECKO?

 • Lubi realizować swoje marzenia?
 • Pragnie rozwijać pasje i zainteresowania?
 • Czuje potrzebę poznania i działania?
 • Fascynuje się otaczającym je światem?
 • Chce pracować w twórczym zespole?

NASZA SZKOŁA TO NAJLEPSZY WYBÓR!

Języki
angielski, niemiecki
Dojazd

Dogodny dojazd MPK :


autobusy nr -  69, 72, 55, 91, 70  od ul. Felińskiegotramwaj nr - 2, 15 od ul. Dąbrowskiego

Historia

Trochę historii o naszej szkole….

Pierwszym dokumentem archiwalnym wskazującym na istnienie Szkoły Podstawowej nr 64 jest odręcznie wypełniona tabela, w której widniej wpis: „Spis szkoły polskiej miejskiej N 64, czyli inwentarz i pomocy szkolnej z dnia 7 Lutego 1917". Od 1 lipca 1917 r. szkoła mieściła się przy ul.Słowiańskiej 15.

Od 8 lipca 1918r. szkoła mieści się przy ul. Brzozowej 11. W „Informatorze m. Łodzi z kalendarzem na rok 1919 (Wydawnictwa   rok pierwszy wydany nakładem Magistratu m. Łodzi opracowanym przez Wydział Statystyczny, wydany przez Skład Główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa w Łodzi, Piotrkowska 87 znajdujemy informację, iż Szkoła Podstawowa nr 64 znajduje się przy ul. Brzozowej 11. Kierowniczką szkoły jest Jadwiga Starzyńska.

W Informatorze m. Łodzi z kalendarzem na rok 1920 opracowanym i wydanym przez Wydział Statystyczny Magistratu m. Łodzi wydanym w Składzie Głównym  w Wydziale Statystycznym Magistratu m. Łodzi, ul. Dzielna nr 2a widnieje wpis: szkoła nr 64 – kierowniczka Maria Chojnacka.

W czasie II wojny światowej szkoła nasza, podobnie jak wszystkie inne, była zamknięta.

Ponownie wznowiła swą działalność w roku 1945 również przy ul. Milionowej 25.

W Książce adresowej „Łódź urzędowa społeczna przemysłowo-handlowa 1947” wydanej przez Polską Agencję Prasową PAP Biuro Ogłoszeń i Reklam – Oddział w Łodzi Szkoła Podstawowa nr 64 ponownie zostaje wymieniona, jej siedziba nadal mieści się przy  ul. Milionowej 25. Poważną bolączką był brak odpowiednich pomieszczeń do nauczania.

W roku 1964 szkoła została przeniesiona  ul. Kruczkowskiego, gdzie zajmowała parter budynku XXXI LO.

W 1965r. szkołę przeniesiono do nowego budynku przy ul. Anczyca 6, w którym mieści się  do chwili obecnej. Uroczyste otwarcie nowego gmachu szkolnego miało miejsce 2 października 1965 r. , a warunki do nauczania zmieniły się diametralnie na lepsze.

Przy zaangażowaniu władz oświatowych, pracowników i rodziców uczniów budynek szkolny ulegał modernizacji, aż do stanu obecnego.

Osiągnięcia

Uczniowie naszej szkoły odnoszą sukcesy w konkursach przedmiotowych i rozgrywkach sportowych.

Działa też Wolontariat, który organizuje akcje charytatywne.

Dzieci biorą udział w programach dotyczących profilaktyki zdrowia, bezpieczeństwa, ekologii.

Adres email IODO
iod.sp64@cuwo.lodz.pl
Telefon IODO
661 972 190
Nazwa i adres jednostki przetwarzającej dane
Szkoła Podstawowa nr 64 im. H. Ch. Andersena w Łodzi przy ul. Anczyca 6
Telefon jednostki przetwarzającej dane
42 643 12 01
E-mail jednostki przetwarzającej dane
kontakt@sp64.elodz.edu.pl
Sześciolatek w pierwszej klasie

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe art.36 ust.1,2

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko 6-letnie jeżeli dziecko:

 1. korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej,albo
 2. posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 

Zajęcia pozalekcyjne

Szkoła oferuje naszym uczniom zajęcia pozalekcyjne m.in. takie jak:

 • czytelnicze
 • twórcze
 • sportowe
 • plastyczne
 • muzyczne
 • z edukacji europejskiej
 • dydaktyczno-wyrównawcze
 • zajęcia terapii pedagogicznej
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia według prof. A.Tomatisa
Kontakty zagraniczneW roku szkolnym 2022/2023 realizujemy Międzynarodowy Projekt w ramach działań E-Twinning pod tytułem  Cheers" we współpracy ze szkołami w Rumunii,Turcji i Włoch.

W latach ubiegłych realizowaliśmy Międzynarodowy Projekt  ERAZMUS+ pod tytułem ,,Be tolerant beautify our world "  - ,,Bądź tolerancyjny upiększ nasz świat " ze współpracy ze szkołami w Portugalii, Bułgarii, Rumunii oraz Turcji.

Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe