Leszno
Technikum
Technikum Nr 3 - TŻiUG
Nazwa oddziału

 TŻiUG

Liczba miejsc

 15

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Drugi język obcy nowożytny

 Chemia

Opis

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji:

W zakresie kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań:

1) oceny jakości surowca;

2) przechowywania żywności;

3) obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy;

4) obsługi sprzętu gastronomicznego;

5) przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów;

6) wydawania dań.

W zakresie kwalifikacji HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych:

1) oceniania jakości żywności;

2) planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia;

3) organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej;

4) wykonywania usług gastronomicznych;

5) ekspedycji potraw i napojów.