Leszno
Technikum
Technikum Nr 5 - Technik Reklamy
Nazwa oddziału

 Technik Reklamy

Liczba miejsc

 30

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język obcy nowożytny ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Język obcy nowożytny

Opis

Technik reklamy to oferta edukacyjna skierowana do uczniów, którzy pragną zdobyć interesujący zawód. Jest to obecnie zawód niezmiernie popularnym na rynku pracy.

Wykonując swoje zadania zawodowe, technik reklamy korzysta z wiedzy

ekonomicznej, plastycznej, psychologicznej i lingwistycznej. Zajmuje

się zbieraniem informacji na temat zleceniodawcy i jego oczekiwań, opracowuje

informacje niezbędne do realizacji zadań reklamowych, przygotowuje

wnioski z programów badań rynkowych, pozyskuje klientów do współpracy z firmą,

uczestniczy w rozmowach handlowych, prezentuje usługi reklamowe,

przeprowadza analizy marketingowe.

Świadectwo ukończenia szkoły i świadectwo maturalne umożliwiają dalsze kształcenie

w szkołach policealnych lub na wyższych uczelniach.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe technika reklamy uprawnia także do podjęcia pracy w agencjach reklamowych, działach marketingu

oraz reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń środków

masowego przekazu, działach promocji, w agencjach scenariuszowych i studiach graficznych, studiach produkcyjnych oraz agencjach do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (public relations).

Zajęcia praktyczne odbywają się w:

-  szkolnej pracowni komputerowej

-  agencjach reklamowych

-  firmach zrzeszonych w leszczyńskich klastrach: poligraficzno-reklamowych oraz informatycznym.