Leszno
Technikum
Technikum Nr 1 - TR
Nazwa oddziału

 TR

Liczba miejsc

 30

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Geografia
 • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

Opis

Technik rachunkowości

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

- w zakresie kwalifikacji "Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych"

 • prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy
 • sporządzania dokumentacji kadrowej
 • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi
 • rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS
 • prowadzenia analizy zatrudniania i wynagrodzeń
 • prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych
 • prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami
- w zakresie kwalifikacji "Prowadzenie rachunkowości"

 • organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych
 • ewidencjonowania operacji gospodarczych
 • przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników
 • wyceniania składników aktywów i pasywów
 • ustalania wyniku finansowego
 • sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych
 • prowadzenia analizy finansowej