Leszno
Technikum
Technikum Nr 1 - TE
Nazwa oddziału

 TE

Liczba miejsc

 60

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Geografia
 • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

Opis

Technik ekonomista

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik ekonomista będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

- w zakresie kwalifikacji "Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej"

 • stosowania wybranych przepisów prawa w prowadzeniu działalności
 • prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej
 • prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży
 • gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku
 • sporządzania biznesplanu

- w zakresie kwalifikacji "Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych"

 • prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy
 • sporządzania dokumentacji kadrowej
 • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi
 • rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS
 • prowadzenia analizy zatrudniania i wynagrodzeń
 • prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych
 • prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami