Leszno
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 - I f - monter sieci i inst.sanit.
Nazwa oddziału

 I f - monter sieci i inst.sanit.

Liczba miejsc

 15

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Informatyka

Opis

                                  MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH   


SYMBOL  ZAWODU   712618

KWALIFIKACJA BD.05  WYKONYWANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ, MONTAŻEM I EKSPLOATACJĄ SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH


Ogólne informacje o zawodzie :

Monter sieci i instalacji sanitarnych - montuje, instaluje i naprawia instalację grzewczą, gazową, wodociągową, kanalizacyjną, wentylacyjną i klimatyzacyjną. Buduje i naprawia sieć wodociągową, kanalizacyjną, gazową, ciepłowniczą zgodnie z wymaganiami technicznymi. Wymienia, naprawia i montuje urządzenia sanitarne. Studiuje plany budowy i szkice robocze
w celu ustalenia wymaganych pomocy w pracy oraz kolejności montażu elementów instalacji lub sieci. Dokonuje inspekcji w celu identyfikacji przeszkód których należy unikać, aby zapobiec osłabieniu konstrukcji wynikającej z montażu instalacji .

Nauka w tym zawodzie trwa 3 lata – dla absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjum.

Do podstawowych zadań zawodowych należy:

wykonywanie montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

wykonywanie robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz instalacji sanitarnych;

- wykonywanie robót przygotowawczych związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz montażem instalacji sanitarnych;

- wykonywanie robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;

 

Praca w zawodzie  wiąże się z koniecznością czasowych wyjazdów, gdyż większość firm realizuje zlecenia na terenie całego kraju, a nawet poza jego granicami. Monter sieci i instalacji pracuje z reguły w systemie jednozmianowym, natomiast w przypadku poważnych awarii jego czas pracy może ulec zmianie. Praca w firmach takich jak pogotowie wodne czy gazowe wykonywana jest na trzy zmiany oraz w dni wolne od pracy.

W zawodzie montera sieci i instalacji wyróżnia się grupy stanowisk pracy związanych z: wykonawstwem robót sieciowych i instalacyjnych, konserwacji, remontów, napraw oraz montażem i eksploatacją instalacji.

Gdzie możesz znaleźć zatrudnienie ?

- firmy budowlane i instalacyjne,

- warsztaty remontowo-montażowe,

- własna działalność gospodarcza,

- instytucje gospodarki komunalnej,

- pogotowia wodne,

- pogotowia gazowe,

- pogotowia ciepłownicze.