Leszno
Technikum
Technikum Nr 4 - I AT - Technik geodeta
Nazwa oddziału

 I AT - Technik geodeta

Liczba miejsc

 30

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

                                       

                                            TECHNIK GEODETA


SYMBOL ZAWODU 311104

KWALIFIKACJA     BD.31 WYKONYWANIE POMIARÓW GEODEZYJNYCH ORAZ

                                          OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARÓW

                               BD.32 WYKONYWANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWIĄZANYCH

                                          Z KATASTREM I GOSPODARKĄ NIERUCHOMOŚCIAMI


Klasa realizuje innowację z zakresu geodezji wojskowej z elementami obrony narodowej.

Klasa Mundurowa została objęta patronatem 19 Samodzielnego Oddziału Geograficznego    w    Lesznie. W    ramach    współpracy   organizowane   są    zajęcia z elementów wojskowości i obrony narodowej.

Technik geodeta prowadzi prace geodezyjne takie jak: przygotowanie map do celów projektowych, pomiary sytuacyjne i wysokościowe, pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia terenu, pomiary powykonawcze budynków i budowli, podziały działek.


Do głównych zadań technika geodety należy:

- pomiary kątów, odległości, różnic wysokości,

- obliczanie współrzędnych, azymutów i powierzchni,

- wyznaczanie w terenie elementów planów zagospodarowania przestrzennego, obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego,

- prowadzenie dokumentacji technicznej i rozliczeniowej wykonanych prac,

- prowadzenie geodezyjnej obsługi budowy,

- pomiary odkształceń i pomieszczeń budowli,

- wykonywanie inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych.


Kariera zawodowa - absolwent technikum może:

- podjąć dalszą naukę na uczelniach wyższych,

- podjąć pracę w firmach geodezyjnych i budowlanych, w jednostkach administracji     rządowej i samorządowej,

- prowadzić własną działalność gospodarczą.