Koło
Technikum
Technikum w ZSEA w Kole - Technik ekonomista
Nazwa oddziału

 Technik ekonomista

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone
  • język angielski
Zawody

 Technik ekonomista

Opis

Technik ekonomista poznaje podstawowe zasady i mechanizmy funkcjonowania całej gospodarki oraz działających w niej przedsiębiorstw. Zdobywa umiejętności związane ze stosowaniem prawa w prowadzeniu działalności, z organizacją i techniką pracy biurowej i magazynowej, dokumentami procesu sprzedaży, gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku i sporządzaniem biznesplanu. Zajęcia nauczą jak prowadzić rekrutację pracowników do pracy, sporządzać dokumentację kadrową, prowadzić sprawy związane ze świadczeniami socjalnymi, rozliczać wynagrodzenia i składki ZUS, prowadzić analizę zatrudnienia i wynagrodzeń, ewidencję podatkową i rozliczenia podatkowe a także rozliczenia finansowe z kontrahentami i innymi podmiotami rynku finansowego, korzystać z wiedzy prawniczej w zakresie ekonomii, weryfikować umowy, biegle znać obsługę komputera, posługiwać się językami obcymi (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski). Szkoła organizuje praktyki zawodowe, które trwają 8 tygodni (4 tygodnie w trzeciej klasie i 4 tygodnie w klasie czwartej). Dyplom technika ekonomisty otrzymuje absolwent, który potwierdzi kwalifikacje: EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej i EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie odbywają się w szkole w klasie trzeciej i piątej.

Technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy w obszarze prac ekonomiczno-biurowych. Jest to także ukierunkowanie do kontynuowania nauki na kierunkach: ekonomia, prawo, zarządzanie, marketing, finanse, rachunkowość, bankowość. Absolwent tego technikum może podjąć dalszą naukę w szkołach policealnych i na studiach wyższych.?