Koło
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZST w Kole - Mechanik pojazdów samochodowych (młodociani pracujący)
Nazwa oddziału

 Mechanik pojazdów samochodowych (młodociani pracujący)

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  historia

Zawody

 Mechanik pojazdów samochodowych

Dodatkowe wymagania

 Promesa umowy

Opis

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
użytkowania pojazdów samochodowych,
diagnozowania pojazdów samochodowych,
naprawiania pojazdów samochodowych,
kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

praktyka w zakładach pracy

Zdobywane kwalifikacje zawodowe
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Praca
Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:
stacjach obsługi pojazdów samochodowych,
zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych

Dalsza nauka
Absolwent po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oraz po potwierdzeniu kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń. , może kształcić się w Szkole Branżowej II stopnia i uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pojazdów samochodowych Warunkiem uzyskania tytułu technika jest uzyskanie wykształcenia średniego oraz pozytywne potwierdzenie kwalifikacji MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.