Koło
Technikum
Technikum w ZST w Kole - Technikum Analityczne
Nazwa oddziału

 Technikum Analityczne

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  chemia

Przedmioty rozszerzone
  • język angielski
Zawody

 Technik analityk

Opis

Wybierając ten zawód w naszej szkole, zyskujesz możliwość uczenia się w bardzo dobrze wyposażonym laboratorium chemicznym. Technik analityk wykonuje badania składu chemicznego surowców, produktów i innych materiałów. Zajmuje się również ich analizą na potrzeby badań doświadczalnych oraz przemysłu. Wykorzystuje do tego współczesne metody analityczne. Korzysta ze sprzętu i aparatury laboratoryjnej oraz odczynników chemicznych.

Poza przedmiotami ogólnokształcącymi, przygotowującymi do egzaminu maturalnego, będziesz uczęszczał na przedmioty zawodowe, takie jak: preparatyka chemiczna, podstawy technik laboratoryjnych, chemia analityczna, pracownia technik laboratoryjnych.

Pamiętaj! Jeżeli myślisz o dalszej kontynuacji nauki zdobyta wiedza na tym kierunku ułatwi ci studia na nowoczesnych i poszukiwanych na rynku pracy kierunkach: inżynieria biomedyczna, farmacja, analityka medyczna.

Technik analityk może być zatrudniony w różnych działach przemysłu chemicznego m,in.: petrochemicznym, nawozów sztucznych, tworzyw sztucznych, farmaceutycznym, kosmetycznym, środków czystości i higienicznych, farb i lakierów.

Absolwent tego kierunku może znaleźć zatrudnienie w laboratoriach: w przemyśle chemicznym, spożywczym (kontrola procesów technologicznych, analizy surowców i produktów), z obszaru rolnictwa (ocena jakości gleb, stopnia skażenia produktów rolnych), czy też ochrony środowiska a także naukowo-badawczych i innych.

Przedmioty rozszerzone: język angielski

Zdobywane kwalifikacje zawodowe
CHM.03 Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i pobierania próbek do badań analitycznych
CHM.04 Wykonywanie badań analitycznych

Praktyki zawodowe
Praktyki zawodowe będą prowadzone w laboratoriach chemicznych bioanalitycznych, mikrobiologicznych lub środowiskowych. Istnieje możliwość odbywania praktyk zagranicznych np. w programie ERASMUS