Koło
Technikum
Technikum w ZST w Kole - Technikum Ochrony Środowiska
Nazwa oddziału

 Technikum Ochrony Środowiska

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • biologia ,  geografia

Przedmioty rozszerzone
 • geografia
Zawody

 Technik ochrony środowiska

Opis

Zastanawiasz się czy warto? Technik ochrony środowiska to kierunek przyszłości. W dobie polityki ekologicznej należy do pierwszej piątki zawodów, w których poszukuje się specjalistów w tej dziedzinie! Absolwenci Technikum są dobrze przygotowani do tego, aby kontynuować naukę na wymarzonych studiach oraz aby wykonywać pracę zawodową i aktywnie funkcjonować na rynku pracy.

W TRAKCIE NAUKI POZNASZ:

 • jak oceniać stan i zasoby środowiska
 • sposoby ochrony wód, powietrza i gleby
 • formy ochrony przed hałasem
 • sposoby gospodarki odpadami
 • jak monitorować środowisko
 • jak korzystać z różnych źródeł informacji technicznej i ekonomicznej
 • jak podejmować i prowadzić działalność gospodarczą

Wybierając ten zawód masz możliwość zatrudnienia w:
Organach administracji np. Wojewódzki lub Miejski Inspektorat Ochrony Środowiska
Stacjach sanitarno-epidemiologicznych
Działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych
Miejskich i prywatnych przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji
Stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków

Przedmioty rozszerzone-- geografia

Zdobywane kwalifikacje zawodowe
CHM.05. Ocena stanu środowiska. Planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska.

Praktyki zawodowe
Praktyka zawodowa może odbywać się w: pracowniach szkolnych, ośrodkach badań i kontroli środowiska, terenowych organach administracji rządowej, wydziałach ochrony środowiska, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, działach ochrony środowiska przedsiębiorstw przemysłowych, ośrodkach badawczo-rozwojowych zajmujących się ochroną środowiska, miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków, zakładach unieszkodliwiania odpadów, pracowniach ochrony środowiska biur projektowych, oraz innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie. Istnieje możliwość odbywania praktyk międzynarodowych w ramach Programu Erasmus.