Koło
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w Kole
Adres
ul.Blizna 37, Kolo, 62-600 Koło
E-mail
Strona www
Dyrektor
Romuald Adamek
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Zdjęcie
  • Liceum Ogólnokształcące w Kole
  • Liceum Ogólnokształcące w Kole
  • Liceum Ogólnokształcące w Kole
Opis
Liceum Ogólnokształcące jest szkołą z wieloletnią tradycją, która wypuściła już w świat wielu wspaniałych absolwentów. Chcemy kształcić zarówno młodzież z umysłami ścisłymi jak i humanistów. Jesteśmy otwarci na nowe potrzeby, dlatego utworzyliśmy kierunki kształcenia: medyczny, psychologiczny, prawniczy, mundurowy, informatyczny, politechniczny. Dbamy o naszych uczniów, przez rzetelne przygotowanie ich do matury i wychowanie na dobrych, mądrych i wrażliwych ludzi, którzy wiedzą czego chcą w życiu, śmiało realizując swoje marzenia. Nasze liceum to miejsce zdobywania wiedzy, ale też otwartego dialogu młodzieży z nauczycielami, to szkoła mądrego partnerstwa, przyjaznej atmosfery, stawiania wymagań ale też wyrozumiałości i tolerancji. Ogromna w tym zasługa całego grona pedagogicznego i dyrekcji szkoły. U nas proces edukacyjny jest wspomagany przez bogatą ofertę imprez o charakterze kulturalnym i artystycznym - wystawy, koncerty, wykłady znanych postaci organizowane w szkole. Szczególne miejsce zajmuje również sport szkolny realizowany w oparciu o zajęcia w sekcjach piłki siatkowej, piłki nożnej, lekkiej-atletyki, tenisa stołowego, szachów, aerobiku i tańca. Do dyspozycji uczniów są dwie siłownie, sale gimnastyczne, Orlik, strzelnica sportowa. Szkoła regularnie organizuje wycieczki krajoznawcze, kulturalne, rekreacyjno-turystyczne, przedstawienia teatralne, happeningi artystyczne, imprezy środowiskowe, turnieje sportowe, międzynarodowa wymiana uczniowska, to tylko niektóre przykłady realizacji pracy wychowawczej merytorycznie związanej z dydaktyką w naszym liceum. Posiadamy dobrze wyposażone pracownie komputerowe, fizyczną, chemiczną i inne. Amatorom dziennikarstwa umożliwiamy redakcję szkolnego kwartalnika " LICEALNIK" działającego przy bibliotece i centrum multimedialnym. Miłośnikom muzyki udostępniamy szkolny radiowęzeł i na przerwach śródlekcyjnych słuchamy nowości z list przebojów. Dla uczniów zainteresowanych i przygotowujących się do konkursów i olimpiad przedmiotowych proponujemy zajęcia pozalekcyjne, udział w programach unijnych, możliwości konsultacji i dodatkowych spotkań z nauczycielami. Rodzaj działalności pozalekcyjnej jest zależny od zapotrzebowania uczniów. Aktywnie pracuje koło PCK, SKS, drużyna harcerska, koło teatralne, biblioteczne, polonistyczne, lingwistyczne, fizyczne i inne. Adres strony internetowej
Oferta
Historia
Historia szkoły Początki Liceum Ogólnokształcącego w Kole sięgają 1879r., kiedy to staraniem obywateli powiatu kolskiego została powołana czteroklasowa Szkoła Realna. Jej pierwsza siedziba mieściła się w prywatnym budynku przy ulicy Okólnej. Wkrótce podjęto również starania o uzyskanie własnego budynku. Przeniesienie szkoły do nowego, własnego budynku nastąpiło 14 maja 1884r. Uroczystość ta przerodziła się w prawdziwą manifestację patriotyczną. Na wieść o zajściach w czasie „krwawej niedzieli” w Petersburgu, uczniowie kolskiej Szkoły Handlowej zareagowali zorganizowaniem strajku szkolnego. Wystąpienia uczniowskie miały pozytywny wpływ na decyzje władz oświatowych, które na początku listopada 1906 r. zgodziły się na wprowadzenie w szkole języka polskiego jako wykładowego. W szkole zapanowała wysoce patriotyczna atmosfera, nastąpił rozwój różnych form zajęć pozalekcyjnych i samokształceniowych. W latach I wojny światowej przystąpiono do ponownego uruchomienia Szkoły Realnej. Jej otwarcie nastąpiło pod koniec 1918 r., a więc już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Prawnym właścicielem szkoły było Towarzystwo „Oświata”. Staraniem Towarzystwa uzyskano zgodę władz oświatowych na utworzenie liceum i rozbudowano dawny gmach szkolny. Po wyzwoleniu Koła spod okupacji niemieckiej już w lutym 1945 r. rozpoczęto proces reaktywacji prywatnego Gimnazjum i Liceum „Oświata”, które funkcjonowało do początku 1949 roku. Początkowo mieściło się ono w prowizorycznym poniemieckim baraku przy Szkole nr 3, a w roku 1946 przeniosło się do budynku znajdującego się na Placu Szkolnym. Z dniem 1.02.1949 r. zarządzeniem Ministra Oświaty placówka otrzymała nazwę Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca stopnia podstawowego i licealnego, którą w latach 50-tych zastąpiono nazwą Liceum Ogólnokształcące w Kole. W roku 1966 patronem Liceum został Kazimierz III Wielki. W gmachu przy Placu Szkolnym kolskie Liceum funkcjonowało ponad 40 lat. W roku szkolnym 1993-94 przeprowadzono się do oddanej do użytku części dydaktycznej szkoły przy ulicy Blizna 37. Niewystarczające środki finansowe spowodowały, że etapowo oddawano do użytku kolejne części budynku. Podjęte w latach 2006-2008 starania pozwoliły przeprowadzić gruntowny remont i modernizację budynku jak i doposażenie w nowoczesne środki dydaktyczne.
Kontakty zagraniczne

Szkoła od lat wspiera działania zmierzające do kontaktów z zagranicą.
Uczniowie liceum biorą udział w wymianie młodzieżowej z Niemcami. Pierwsza wymiana odbyła się w 1996 roku i tej wiosny odbędzie się po raz piętnasty. Co roku grupa młodzieży z Reinbek i Koła odwiedza się wzajemnie, mieszka u rodzin, bierze udział w życiu codziennym, zajęciach szkolnych i programie zajęć pozalekcyjnych, zwiedza okolice i wyjeżdża na wycieczki. Tygodniowe wizyty sprzyjają lepszemu poznaniu się, nawiązaniu przyjaźni i ćwiczeniu języków obcych: niemieckiego i angielskiego.
Od 2003 roku liceum współpracuje z międzynarodową organizacją studencką AIESEC działającą przy SGH w Warszawie. Czterokrotnie gościliśmy w szkole kilkuosobowe grupy wolontariuszy, którzy przez tydzień prowadzą zajęcia w języku angielskim, ucząc nas szeroko rozumianej tolerancji. W ramach projektu „PEACE Cross-cultural Understanding” przyjeżdżali do nas przedstawiciele: Stanów Zjednoczonych, Brazylii, Włoch, Estonii, Ukrainy, Chin, Indii, Indonezji i Kenii. W tym roku gościliśmy studentów z Chin, Maroka i Wietnamu.
W 2010 roku również zapoczątkowaliśmy wymianę z młodzieżą szkół ukraińskich - rówieśnicy z Ukrainy przyjechali do nas, a grupa naszych uczniów wyjechała z rewizytą do obwodu winnickiego na Ukrainie.

Koła zainteresowań
Dla uczniów zainteresowanych i przygotowujących się do konkursów i olimpiad przedmiotowych proponujemy zajęcia pozalekcyjne, udział w programach unijnych, możliwości konsultacji i dodatkowych spotkań z nauczycielami. Rodzaj działalności pozalekcyjnej jest zależny od zapotrzebowania uczniów. Aktywnie pracuje koło PCK, SKS, drużyna harcerska, koło teatralne, biblioteczne, polonistyczne, lingwistyczne, fizyczne i od dwóch lat koło informatyków, którzy już mogą poszczycić się sukcesami krajowymi. Szkoła od lat wspiera działania zmierzające do kontaktów z zagranicą. Uczniowie liceum biorą udział w wymianie młodzieżowej z Niemcami. Pierwsza wymiana odbyła się w 1996 roku i tej wiosny odbędzie się po raz piętnasty. Co roku grupa młodzieży z Reinbek i Koła odwiedza się wzajemnie, mieszka u rodzin, bierze udział w życiu codziennym, zajęciach szkolnych i programie zajęć pozalekcyjnych, zwiedza okolice i wyjeżdża na wycieczki. Tygodniowe wizyty sprzyjają lepszemu poznaniu się, nawiązaniu przyjaźni i ćwiczeniu języków obcych: niemieckiego i angielskiego.