Jasło
Jasło
Dokumenty
Nazwa Plik
Zarządzenie nr V/17/2024 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jasło, oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria dla kandydatów zamieszkałych
Zarządzenie Nr V/18/2024 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego
Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Jasło, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Jasło
Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów kandydata
Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o samotnym wychowaniu dziecka
Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola lub szkoły podstawowej do której ubiega się kandydat