Gniezno
Technikum
Technikum w Witkowie - Technikum Logistyczne
Nazwa oddziału

 Technikum Logistyczne

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Geografia
 • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język niemiecki

Opis

Czas trwania nauki: 5 lat

Przedmioty rozszerzone:

 • język niemiecki
 • geografia

Języki obce:

 • język angielski
 • język niemiecki

Praktyki zawodowe:

 • wymiar: 8 tygodni - 4 tygodnie w klasie drugiej i 4 tygodnie w klasie trzeciej
 • miejsce: firmy prywatne i instytucje publiczne

Zdobywane kwalifikacje zawodowe, w ramach zawodu technik logistyk:

      SPL.01 Obsługa magazynów
      SPL.04 Organizacja transportu

Korzyści:

 • zdobywanie i pogłębianie wiedzy ogólnej, na zajęciach z przedmiotów ogólnokształcących
 • zdobywanie wiedzy i umiejętności w zawodzie technik-logistyk, na zajęciach z przedmiotów zawodowych
 • możliwość rozwijania zainteresowań na zajęciach fakultatywnych oraz innych kół zainteresowań funkcjonujących w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie
 • możliwość uczestnictwa w konkursach, olimpiadach oraz wycieczkach przedmiotowych

Po ukończeniu szkoły technik logistyk:

 • planuje i organizuje prace związane z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw
 • zarządza zapasami
 • organizuje prace związane z gospodarką magazynową
 • zarządza gospodarką odpadami
 • planuje i organizuje prace związane z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych
 • może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp. 
 • może kontynuować naukę na wielu kierunkach związanych ze zdobytym zawodem oraz innych kierunkach studiów powiązanych z przedmiotami zdawanymi na egzaminie maturalnym