Gniezno
Technikum
Technikum w ZSE - Technikum rachunkowości
Nazwa oddziału

 Technikum rachunkowości

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język angielski

Opis

Technik rachunkowości sprawnie wykonuje typowe zadania zawodowe, takie jak: prowadzenie rachunkowości, dokonywanie rozliczeń finansowych oraz przygotowywanie ich do weryfikacji, przechowywanie dokumentacji księgowej, nadzorowanie terminowej spłaty zobowiązań i ściąganie należności i roszczeń, wykonywanie typowych czynności planistycznych i analitycznych, obsługa komputera i wykonywanie podstawowych czynności biurowych. Zadania te wykonywane są w komórkach rachunkowości we wszystkich podmiotach gospodarczych, jednostkach i zakładach budżetowych, bankach i instytucjach ubezpieczeniowych, a także urzędach skarbowych i urzędach gmin. Praca technika rachunkowości polega na sporządzaniu i kontroli dokumentów księgowych firmy, ewidencjonowaniu zmian zachodzących w jej majątku i kapitale, ustalaniu wyników finansowych firmy, sporządzaniu zestawienia obrotów i sald, rachunków zysku oraz strat. Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania typowych zadań zawodowych:

 • prowadzenie rachunkowości
 • dokonywanie rozliczeń finansowych
 • kontroli dokumentów księgowych i przechowywaniu dokumentacji księgowej
 • nadzorowanie terminowej spłaty zobowiązań i ściąganie należności i roszczeń
 • wykonywanie typowych czynności planistycznych i analitycznych
 • obsługa komputera i wykonywanie podstawowych czynności biurowych

Praca technika rachunkowości jest pracą biurową. Swoje obowiązki technik rachunkowości wykonuje w komórkach rachunkowości we wszystkich przedsiębiorstwach, jednostkach i zakładach budżetowych, bankach i instytucjach ubezpieczeniowych, a także w urzędach skarbowych i urzędach jednostek samorządu terytorialnego. Jako szczególny nawyk każdego technika rachunkowości należy traktować ciągłe aktualizowanie i doskonalenie posiadanych umiejętności. Konieczność ta wynika z częstych zmian przepisów prawnych. Kształcenie w tym zawodzie powinno z jednej strony zapewnić kwalifikacje właściwe dla zawodu, z drugiej zaś przygotowanie techników rachunkowości powinno oznaczać wyposażenie ich w taki zakres wiedzy i umiejętności o charakterze ogólnoekonomicznym i ogólnokształcącym, który pozwoli na szybkie przekwalifikowanie się, lub uzupełnienie posiadanych kwalifikacji. Poza tym kandydat do tego zawodu powinien spełniać następujące wymagania:

 • umiejętność sprawnego komunikowania się oraz szybkiego nawiązywania kontaktów
 • dobra pamięć
 • spostrzegawczość
 • dokładność i systematyczność w działaniu
 • systematyczność i wytrwałość
 • umiejętność współdziałania