Gniezno
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia ZSP Nr 3 - Wp
Nazwa oddziału

 Wp

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Wiedza o społeczeństwie

Opis

Szkoła Branżowa I Stopnia kształci w wielu atrakcyjnych i poszukiwanych na rynku pracy zawodach: cukiernik, piekarz, stolarz, fryzjer, krawiec, tapicer, murarz-tynkarz, blacharz samochodowy, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter izolacji budowlanych , monter sieci i instalacji sanitarnych i innych ciekawych i unikalnych zawodach jak: kaletnik, zdun, kuśnierz, złotnik-jubiler, fotograf, lakiernik samochodowy, ślusarz, cieśla, elektromechanik, wędliniarz. Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia w klasie wielozawodowej trwa 3 lata. Kształcenie obejmuje: przedmioty ogólnokształcące ,natomiast wiedzę z przedmiotów typowo zawodowych uczniowie zdobywają na kursach zawodowych (4 tygodnie w każdej klasie) organizowanych przez szkołę w porozumieniu z Ośrodkami Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (np. Września, Słupca, Gniezno) . Nieodzownym elementem kształcenia są zajęcia praktyczne, w czasie których uczeń poznaje specyfikę pracy w danym zawodzie. Zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawców. Uczeń, który chce podjąć naukę w Branżowej Szkole I Stopnia musi samodzielnie poszukać zakładu pracy gdzie będzie miał możliwość odbywania zajęć praktycznych. Zajęcia praktyczne u pracodawcy rozpoczynają się z dniem 1 września, z chwilą rozpoczęcia roku szkolnego. Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia. Uczeń Branżowej Szkoły posiada status młodocianego pracownika tzn. zatrudnienie odbywa się na podstawie Kodeksu Pracy. Młodociany dostaje wynagrodzenie za pracę. Szkoła ta umożliwia uzyskanie świadectwa ukończenia Branżowej Szkoły oraz przygotowuje do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Nauka zawodu kończy się egzaminem czeladniczym organizowanym przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu (w przypadku pracowników młodocianych posiadających umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartą w Cechu) albo Egzaminem Potwierdzającym Kwalifikacje Zawodowe organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu (w przypadku pracowników młodocianych posiadających umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartą z pracodawcami nie zrzeszonymi w Cechu np. Społem , Jeremias i inne). Po zakończeniu nauki w Branżowej Szkole uczniowie mogą znaleźć zatrudnienie w prywatnych i państwowych przedsiębiorstwach. Po zakończeniu nauki w Branżowe Szkole I Stopnia uczniowie mogą podjąć naukę w Szkole Branżowej II stopnia.