Gniezno
Technikum
Technikum w ZSP Nr 3 - TBp
Nazwa oddziału

 TBp

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Wiedza o społeczeństwie
  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język obcy nowożytny

Opis

Klasa I TB -technikum kształcące w zawodzie Technik Budownictwa klasa z architekturą wnętrz. Nauka trwa pięć lata, obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz kształcenie zawodowe teoretyczne i kształcenie zawodowe praktyczne. Uczeń zdobywa wyodrębnione w zawodzie kwalifikacje: 1) Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno- budowlanych. 2) Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów. W cyklu nauczania przewidziano jeden dzień tygodniowo w I, II i III klasie zajęć praktycznych w ramach przedmiotu „Wykonywanie robót ogólnobudowlanych ” w Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie. W cyklu kształcenia szkoła gwarantuje 4-tygodniową praktykę zawodową w firmach budowlanych w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Po ukończeniu nauki i zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie absolwenci otrzymują tytuł: technik budownictwa, a po zdaniu egzaminu maturalnego mogą kontynuować naukę na wyższych uczelniach. Absolwenci z tytułem technika mają możliwość ubiegania się o uzyskanie uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie: kierownika budowy. Zdobyte w szkole umiejętności pozwalają absolwentom na podjęcie pracy ( np. w przedsiębiorstwach budowlanych, wytwórniach prefabrykatów, państwowym nadzorze budowlanym, biurze projektów) lub prowadzenie własnej firmy budowlanej. Perspektywy zatrudnienia: absolwent przygotowany jest do pracy w biurach projektowych, sklepach wykonujących projekt zagospodarowania wnętrza, studia kuchni i łazienki oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, z zakresu aranżacji wnętrz. Co nas wyróżnia? Przedmiot nauczania architektura wnętrz dzięki któremu uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności z zakresu architektury wnętrz oraz opracowują projekty wnętrz obiektów w fazie projektowania architektonicznego oraz przebudowy, modernizacji i adaptacji wnętrz istniejących .