Gniezno
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia ZSP Nr 1 - 1BSp
Nazwa oddziału

 1BSp

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Biologia
 • Chemia

Opis

KUCHARZ:

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

K1:  Przygotowanie i wydawanie dań

 Umiejętności :

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • oceny jakości surowca
 • przechowywania żywności
 • przygotowania produktów i stanowiska pracy
 • obsługi sprzętu gastronomicznego
 • przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów
 • wydawania dań

 Perspektywy zatrudnienia:

Zgodnie z posiadaną  wiedzą i umiejętnościami absolwent przygotowany będzie do podejmowania pracy w:

 • zakładach żywienia zbiorowego np. stołówki, restauracje, bary, kawiarnie itp.
 • służbie zdrowia np. sanatoria, żłobki, służby sanitarno-epidemiologiczne, szpitale
 • placówkach prowadzących żywienie zbiorowe (domy opieki społecznej, domy dziecka, internaty, akademiki, hotele, pensjonaty, domy wczasowe itp.).
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych
 • własna działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych itp

Kontynuacja nauki

Absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia może kontynuować naukę w :

 • liceum ogólnokształcącym dla dorosłych
 • Branżowej Szkole II Stopnia.

Kontynuacja nauki

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kucharz po potwierdzeniu kwalifikacji Przygotowanie i wydawanie dań może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych po potwierdzeniu kwalifikacji Organizacja żywienia i usług gastronomicznych oraz po uzyskaniu wykształcenia średniego (w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych)  lub średniego branżowego (w Branżowej Szkole II Stopnia).


MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH:

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

K1:  Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

 Umiejętności :

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej
 • obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie
 • oceniania stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych
 • wykonywania prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczym

Perspektywy zatrudnienia:

Zgodnie z posiadaną  wiedzą i umiejętnościami absolwent przygotowany będzie do podejmowania pracy w:

 • firmach transportowych
 • w zakładach diagnostyki i mechaniki rolniczej
 • w serwisach sprzętu rolniczego znanych marek takich jak: CASE, NEW HOLLAND, JOHN DEERE,  CLAAS

Korzyści wynikające z ukończenia szkoły :

 • uprawnienia rolnicze niezbędne do zakupu ziemi i pozyskiwania dotacji unijnych
 • kurs prawo jazdy kat. T
 • kurs prawo jazdy kat.B
 • możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień : wózki widłowe, ładowarki samojezdne, piły łańcuchowe i kombajny

Kontynuacja nauki

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych po potwierdzeniu  kwalifikacji w zakresie kwalifikacji Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki po  potwierdzeniu  kwalifikacji Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie oraz uzyskaniu wykształcenia średniego (w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych)  lub średniego branżowego (w Branżowej Szkole II Stopnia).ROLNIK

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

K1:  Prowadzenie produkcji rolniczej

 Umiejętności :

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie rolnik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej
 • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji zwierzęcej
 • prowadzenia i obsługiwania pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej
 • prowadzenia sprzedaży zwierząt i produktów rolnych

Perspektywy zatrudnienia:

Zgodnie z posiadaną  wiedzą i umiejętnościami absolwent przygotowany będzie do podejmowania pracy w:

 • rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych związanych z produkcją rolniczą
 • przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego
 • firmach zajmujących się handlem i skupem płodów rolnych
 • prowadzenie indywidualnego gospodarstwa rolnego

Korzyści wynikające z ukończenia szkoły :

 • uprawnienia rolnicze niezbędne do zakupu ziemi i pozyskiwania dotacji unijnych
 • kurs prawo jazdy kat. T
 • możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień : wózki widłowe, ładowarki samojezdne, piły łańcuchowe i kombajny

Kontynuacja nauki

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie rolnik po potwierdzeniu kwalifikacji Prowadzenie produkcji rolniczej może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik rolnik po potwierdzeniu kwalifikacji Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej albo dyplom zawodowy w zawodzie technik agrobiznesu, po potwierdzeniu kwalifikacji Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie oraz po uzyskaniu wykształcenia średniego (w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych)  lub średniego branżowego (w Branżowej Szkole II Stopnia).OGRODNIK

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

K1:  Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

 Umiejętności :

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ogrodnik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania prac związanych z prowadzeniem upraw   roślin warzywnych, przyprawowych
  i grzybów jadalnych, roślin ozdobnych oraz sadowniczych
 • wykonywania prac związanych ze zbiorem, przechowywaniem i sprzedażą plonów ogrodniczych
 • prowadzenia i obsługi mikrociągnika oraz wykonywania prac maszynami stosowanymi
  w ogrodnictwie.

Perspektywy zatrudnienia:

Zgodnie z posiadaną  wiedzą i umiejętnościami absolwent przygotowany będzie do podejmowania pracy w:

 • ogrodniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych zajmujących się uprawą warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych,
 • gospodarstwach szkółkarskich i lokalnych zakładach pielęgnacji zieleni
 • ogrodnictwach ekologicznych
 • gospodarstwach z uprawami roślin zielarskich i grzybów jadalnych
 • organizacjach społeczno-gospodarczych zajmujących się konserwacją i pielęgnacją terenów zieleni,
 • w zakładach pracy, w których posiadanie uprawnień do obsługi specjalistycznego sprzętu (np. pilarek spalinowych, wykaszarek, kosiarek, ciągnika) jest niezbędne do zatrudnienia na określonych stanowiskach

Ogrodnik może również prowadzić indywidualne gospodarstwo ogrodnicze, np. plantacje, sady, szkółki roślin ozdobnych.

Korzyści wynikające z ukończenia szkoły :

 • uprawnienia rolnicze niezbędne do zakupu ziemi i pozyskiwania dotacji unijnych
 • kurs prawo jazdy kat. T
 • możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień : wózki widłowe, ładowarki samojezdne, piły łańcuchowe

Kontynuacja nauki

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie po potwierdzeniu kwalifikacji Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych, może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik ogrodnik po potwierdzeniu kwalifikacji Planowanie i organizacja prac ogrodniczych oraz uzupełnieniu wykształcenia średniego (w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych)  lub średniego branżowego (w Branżowej Szkole II Stopnia).