Gniezno
Technikum
Technikum w ZSPU - 1THp technik hotelarstwa
Nazwa oddziału

 1THp technik hotelarstwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Geografia
 • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

Opis

Rekrutacja uczniów niepełnosprawnych do tego oddziału odbywa się na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Do osób tych zaliczamy m.in.: dzieci niedowidzące, niedosłyszące, dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera, niesprawne ruchowo. Uczniowie posiadający orzeczenie w zależności od rodzaju niepełnosprawności uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych prowadzonych przez dobrze wykwalifikowaną kadrę.

Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym to  język angielski dla absolwentów szkoły podstawowej.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

K 1: Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

K 2: Realizacja usług w recepcji

Umiejętności :

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • utrzymywania czystości i porządku w obiekcie hotelarskim
 • przygotowywania i podawania śniadań
 • organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • rezerwacji usług hotelarskich
 • obsługi gości w recepcji

 Perspektywy zatrudnienia:

Zgodnie z posiadaną  wiedzą i umiejętnościami absolwent przygotowany będzie do podejmowania pracy w:

 • hotelach i pensjonatach turystycznych
 • ośrodkach wypoczynkowych
 • zakładach uzdrowiskowych
 • agroturystyce
 • biurach i agencjach turystycznych
 • własna działalność gospodarcza

Korzyści wynikające z ukończenia szkoły :

 • atrakcyjny zawód dający szerokie perspektywy zatrudnienia
 • możliwość odbycia dodatkowego szkolenia – animator czasu wolnego
 • kontynuacja nauki na każdym kierunku studiów lub wybranie studiów ściśle związanych z profilem nauczania w technikum: hotelarstwo, turystyka, marketing i ekonomia, zarządzanie
 • możliwość odbycia praktyk zagranicznych w krajach UE (m.in.: w Hiszpanii)

Ukończenie technikum umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminów zawodowych oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.