Gniezno
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego
Adres
Kostrzewskiego 3, 62-200 Gniezno
Telefon
614264645
Fax
614263621
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Paweł Matkowski
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • Widok na szkołę od strony miasta
 • Pracownia interdyscyplinarna
 • Politechnika nam nie straszna :)
 • Programujemy na całego!
 • Szkolne laboratorium chemiczne
 • Z sercem na dłoni :)
 • kochamy teatr, film i radio
 • Pracownia interdyscyplinarna
 • gramy rockowo i klasycznie
 • Wolontariusze z grupy "Pomocni"
 • Naukowy Fyrtel Chrobrzaków
 • Dzień Języków Obcych
Opis

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego jest najstarszą w Gnieźnie i jedną z najstarszych w kraju szkół średnich. Istnieje od 1863r. Historia szkoły, a szczególnie jej patriotyczne akcenty stanowiły i stanowią podstawowy element modelu wychowawczego, co przejawia się kultywowaniem tradycji i ceremoniału szkoły.

Budynek I LO, wraz z Muzeum Początków Państwa Polskiego, wchodzi w skład kompleksu „Pomnik Tysiąclecia”. Sąsiaduje też z Instytutem Kultury Europejskiej UAM. Bliskie sąsiedztwo z tymi instytucjami owocuje wielopłaszczyznową współpracą.

Szkoła posiada przestronne sale przedmiotowe wyposażone w nowoczesne środki dydaktyczne (projektory, tablice interaktywne, monitory LCD), 2 nowoczesne pracownie komputerowe, pracownię biologiczną i fizyczną, 2 sale sportowe, salę widowiskową na 450 miejsc oraz supernowoczesną bibliotekę wraz z czytelnią. Jako jedyna szkoła w Gnieźnie i Powiecie posiadamy laboratorium chemiczne oraz nowoczesną pracownię interdyscyplinarną.

Młodzież kształcona jest przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, którą w większości stanowią nauczyciele dyplomowani, będący egzaminatorami maturalnymi. Wielu z nich posiada kwalifikacje do nauczania kilku przedmiotów.

W roku szkolnym 2020/2021 dla absolwentów szkół podstawowych stworzono klasy:
1A – politechniczno-programistyczną, 1B - medyczną, 1C – dziennikarsko-prawną, 1D – psychologiczno – lingwistyczną.

Proces nauczania niektórych przedmiotów jest realizowany w oparciu o programy autorskie. Realizowane są projekty unijne: „Projekt UE Horyzont 2020 FCHgo!”, „ODYSSEY”, „Naukowy fyrtel Chrobrzaków”, „Medycyna w liceum”, „Szkoła – Ambasadorem Parlamentu Europejskiego”, „STACH – „Stacja Techniczno – Adaptacyjna Chrobrzaków” oraz innowacje: „Na dobry początek”, „Wspieramy maturzystów”, „Fizyka jest ciekawa”, „iDay”, „Wirtualna fizyka”, „Matematyka reaktywacja” i in.

Oprócz nauczanego obowiązkowo języka angielskiego, uczniowie mają możliwość wyboru drugiego języka obcego: francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i rosyjskiego

Dla zainteresowanych prowadzone są również zajęcia dodatkowe z języka łacińskiego i włoskiego. Lekcje języków obcych odbywają się w grupach uwzględniających poziom zaawansowania uczniów.

Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych – m.in. koła plastycznego oraz informatycznego Koła Naukowego 3D, działać na rzecz innych - pracując w szkolnym kole PCK oraz w grupie wolontariuszy „Pomocni”. Mogą też doskonalić swoje umiejętności językowe uczestnicząc w międzynarodowych wymianach młodzieży.

Szkoła jest organizatorem wielu konkursów o zasięgu powiatowym. Licealiści biorą udział w licznych olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, różnorodnych konkursach zdobywając laury również na szczeblu krajowym.

Uczniowie szkoły mogą korzystać z indywidualnej opieki psychologiczno - pedagogicznej oraz pomocy w planowaniu dalszej drogi kształcenia w ramach doradztwa zawodowego.

Szkoła posługuje się dziennikiem elektronicznym, który zapewnia zarówno uczniom, jak i rodzicom uzyskanie szczegółowych i bieżących informacji o: ocenach, frekwencji, planowanych sprawdzianach, wycieczkach, wydarzeniach szkolnych. Umożliwia to bezpośrednią komunikację na linii szkoła – uczeń-dom. Dostęp do e-dziennika jest bezpłatny.
Każdy uczeń i nauczyciel ma możliwość pracy "w chmurze" dzięki platformie Microsoft Office 365.


I Liceum współpracuje, na podstawie podpisanych umów z uczelniami wyższymi: z Politechniką Poznańską, Wydziałem Historii UAM oraz z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, a także, a na terenie Gniezna - z Instytutem Kultury Europejskiej i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową. Dzięki temu młodzież systematycznie uczestniczy w wykładach, zajęciach akademickich, w tym warsztatowych i laboratoryjnych.

Klasy medyczne objęte są patronatem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Nauczanie biologii i chemii wspiera naukowo i dydaktycznie – w ramach klas akademickich – Wydział Biologii oraz Wydział Chemii UAM w Poznaniu, a także Centrum Chemii w Małej Skali w Toruniu. Nauczanie geografii odbywa się pod patronatem Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, a języka angielskiego – Wydziału Anglistyki UAM.

Edukację prawną prowadzimy we współpracy z Sądem Rejonowym w Gnieźnie oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych w Poznaniu.

I LO, było wielokrotnie wyróżniane w rankingu Perspektyw, w ostatnich dwóch latach uzyskało „Srebrną Odznakę”. Posiada liczne certyfikaty, m.in.: „Wiarygodna Szkoła”, „Szkoła z Klasą”, „Przyjazna Szkoła” i „Szkoła Odkrywców Talentów”.

Szkoła została uhonorowana „Odznaką za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”. Otrzymała zaszczytny tytuł „Instytucja Roku 2012” przyznany przez Towarzystwo Miłośników Gniezna. Uchwałą Rady Miasta przyznano szkole Zbiorową Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Miasta Gniezna”. „Za kształcenie i wychowanie młodzieży wg uznawanych norm moralnych w kultywowaniu tradycji i otwartości na wyzwania przyszłości” Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego uhonorowało szkołę statuetką „Hipolita”, a Prezydent Miasta Gniezna wręczył Medal Koronacyjny.

 

Oferta
Drzwi otwarte

25 kwietnia 2020 r. o godz.10.00 

Aula I LO

Historia
I Liceum Ogólnokształcące jest najstarszą szkołą średnią w Gnieźnie. Może poszczycić się długą i szczytną historią. Szkoła należy do Klubu Najstarszych Szkół w Polsce.
Historia szkoły sięga 1863 roku, kiedy to władze pruskie zgodziły się na utworzenie w Gnieźnie tzw. Wyższej Szkoły Miejskiej dla Chłopców z niemieckim językiem wykładowym. Uroczyste jej otwarcie nastąpiło 15 października 1863r., a trzy lata później szkoła została upaństwowiona. Odtąd nosiła nazwę Królewskie Gimnazjum Gnieźnieńskie.
Władze pruskie dążyły do stworzenia ze szkoły silnego ośrodka niemczyzny. Młodzież polska, wyrażając sprzeciw wobec polityki germanizacyjnej w 1894r. założyła konspiracyjną organizację – Towarzystwo im. Tomasza Zana. Pokłosiem jej działalności stał się udział uczniów szkoły w Powstaniu Wielkopolskim.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości szkoła wznowiła działalność jako Gimnazjum i Szkoła Realna w Gnieźnie. W roku szkolnym 1920/1921 nastąpiła pełna jej repolonizacja. Szkoła otrzymała sztandar, w 1929 roku nadano jej imię Bolesława Chrobrego. W tym okresie rozpoczęto także publikację szkolnej gazetki „Brzask”.
Wybuch II wojny światowej przerwał pracę prężnie rozwijającej się w latach międzywojennych szkoły. Wielu nauczycieli i wychowanków liceum zginęło w czasie wojny. Po wyzwoleniu Gniezna spod niemieckiej okupacji w marcu 1945r. szkoła wznowiła działalność jako Gimnazjum i Liceum im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie. Tragiczne lata stalinizmu pozostawiły trwały ślad w dziejach szkoły. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie podlegali wówczas stalinowskim represjom. W szkole działała antykomunistyczna Podziemna Armia Skautowska. Od roku szkolnego 1951/1952 szkoła stała się koedukacyjna.
Począwszy od lat powojennych ważne miejsce w życiu szkoły zajmuje pielęgnowanie tradycji, zarówno szkolnych jak i państwowych. Świadczy o tym odbywający się od 1947r. w przeddzień Święta Zmarłych Apel Poległych, będący hołdem dla zmarłych pracowników i uczniów szkoły. Również tradycyjną uroczystością jest Święto Patrona szkoły obchodzone corocznie 18 kwietnia – w dniu prawdopodobnej koronacji patrona szkoły - pierwszego króla Polski – Bolesława Chrobrego. Począwszy od lat 70. elementem obrzędowości szkoły stał się, obok historycznego sztandaru, hymn i kronika szkolna.
Nowy rozdział w dziejach szkoły rozpoczął się w 1978 r. Szkołę przeniesiono wówczas ze starego, zajmowanego od 1863r. budynku do obecnego gmachu. Zamysł jego budowy zrodził się w 1966r. podczas obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego.
I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie wychowało tysiące absolwentów. W wielu przypadkach ukończenie popularnej „16” stało się rodzinną tradycją. O wysokim poziomie nauczania w gnieźnieńskim gimnazjum świadczą kariery osiągnięte przez wielu wychowanków, którym gnieźnieńska Alma Mater dała rzetelne podstawy wykształcenia. Absolwentami szkoły są między innymi takie znakomitości jak naukowcy: prof. Konrad Jażdżewski, prof. Józef Kostrzewski, prof. Witold Hensel, prof. Jerzy Topolski, prof. Bogdan Wachowiak, prof. Wiktor Bross, prof. Jerzy Siepak, prof. Wojciech Stankowski; działacze niepodległościowi – kpt. Paweł Cyms oraz Adam Borys, księża - błogosławiony ks. Marian Skrzypczak, sportowcy – Mieczysław Łopatka i Janusz Centka i wielu, wielu innych.
Koła zainteresowań

Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania poprzez udział w:

 • projektach unijnych: Projekt UE Horyzont 2020 FCHgo!”, „ODYSSEY”, „Naukowy fyrtel Chrobrzaków”, „Medycyna w liceum”, „Szkoła – Ambasadorem Parlamentu Europejskiego”, 
 • zajęciach pozalekcyjnych, takich jak: koło biologiczne, chemiczne, ekologiczne, fizyczne, geograficzne, historyczne, informatyczne, matematyczne, turystyczne, SKS, warsztaty dziennikarskie i filmowe, klub literacki „Książnica.pl”, Koło Naukowe 3D, zajęcia plastyczne, chór.
 • zajęciach dodatkowych z języka włoskiego oraz łaciny.Kontakty zagraniczne

Od kilkunastu lat szkoła współpracuje ze szkołami partnerskimi w Anglii i Holandii.
Każdego roku młodzież przyjmuje gości zagranicznych i wyjeżdża z rewizytą, co sprzyja rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych w językach obcych.

Zajęcia pozalekcyjne

Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania poprzez udział w:

 • projektach unijnych: „Przygoda z przyrodą – Wielkopolski Park Narodowy laboratorium badawczym młodego odkrywcy”, „Naukowy fyrtel Chrobrzaków”, "Medycyna w liceum",
 • zajęciach pozalekcyjnych, takich jak: koło biologiczne, chemiczne, ekologiczne, fizyczne, geograficzne, historyczne, informatyczne, matematyczne, turystyczne, SKS, warsztaty dziennikarskie i filmowe, klub literacki „Książnica.pl”, koło naukowe 3D, zajęcia plastyczne, chór.
 • zajęciach dodatkowych z języka włoskiego oraz łaciny.
Dojazd

Dojazd do szkoły umożliwia komunikacja miejska - linie: 2, 7, 8, 16 i 22.

Dla uczniów dojeżdżających rowerami przygotowane są na dziedzińcu szkoły stanowiska ze stojakami rowerowymi, a dla dojeżdżających motocyklami i samochodami - duży parking przed szkołą.

Osiągnięcia

Dotychczasowe sukcesy   w r.szk. 2019/2020

wybrane osiągnięcia w konkursach


Konkursy polonistyczne

 

KONKURS

MIEJSCE

Ogólnopolski Konkurs Literacki „Pióro Metatrona 2019”

wyróżnienie

VI Olimpiady Wiedzy o Mediach w Poznaniu

Laureat (etap okręgowy);  
awans do zawodów krajowych.

Ogólnopolski Konkursu Poetyckiego im. Michała Witolda Gajdy

I miejsce

III miejsce

XI Wielkopolski Konkurs Recytatorski „Poznańskie Dziewiątki”

wyróżnienie

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Pan Cogito, czyli egzystencjalny niepokój człowieka”

II miejsce

Konkurs recenzencki „Karnawał wyobraźni” w ramach Festiwalu Offeliada 2019

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Konkurs filmowy w ramach Festiwalu Offeliada 2019
w kategorii reżyser

Nagroda publiczności

XII Powiatowy Konkurs „Potyczki z polszczyzną”

I miejsce

Konkurs Recytatorski „Peregrynacje po literaturze gnieźnieńskiej. Od źródeł do współczesności”

II miejsce

III miejsce

wyróżnienie

 

 

Matematyka

 

KONKURS

MIEJSCE

Wojewódzki Konkurs Matematyczny – Matematyczny Kalendarz ADWENTOWY

laureat

Wielkopolski Konkurs Matematyczny SUPERMATEMATYK

kat. klas I

I miejsce w powiecie

II miejsce w powiecie

IV miejsce w powiecie

V miejsce w powiecie

kat. klas II

I miejsce w powiecie

II miejsce w powiecie

III miejsce w powiecie

IV miejsce w powiecie

Ogólnopolski Konkurs Programistyczny HACK HEROES

 

wyróżnienie

 

 

Podstawy przedsiębiorczości

 

KONKURS

MIEJSCE

Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach

dwa wyróżnienia

 

 

Fizyka

 

KONKURS

MIEJSCE

Ogólnopolski Konkurs Fizyczny „Eureka”

trzy wyróżnienia

Ogólnopolski Konkurs Fizyczny „Olimpus”

trzy wyróżnienia

 

 

 

Informatyka

 

KONKURS

MIEJSCE

Międzynarodowy Konkurs Programistyczny Pix Programming Challenge Pl 2019
https://pixchallenge.org/

udział w półfinale
 
konkurs w trakcie

Turniej Trójgamiczny  - turniej tworzenia gier komputerowych
https://youtu.be/32jdttEtZmI

turniej w trakcie

Ogólnopolski Konkurs Programistyczny Hackheroes

 konkurs w trakcie

 

 

 

Historia

 

KONKURS

MIEJSCE

Turniej Wiedzy o Powiecie Gnieźnieńskim

III miejsce drużynowo

Konkurs „Żywe Powstanie”

dwa wyróżnienia

Olimpiada Solidarności –  awans do etapu  wojewódzkiego

Etap nie odbył się z powodu epidemii

 

 

 

Geografia

 

KONKURS

MIEJSCE

Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Ciekawe zjawiska pogodowe”

I miejsce

Powiatowy konkurs fotograficzny ,,Bogactwo przyrody Powiatu Gnieźnieńskiego"

I miejsce

 

 

 

Biologia

 

KONKURS

MIEJSCE

XXVII Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża (etap rejonowy)

I miejsce

XVII Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS dla szkół ponadgimnazjalnych

I miejsce

II miejsce

III miejsce

XVIII Powiatowy Konkurs Ekologiczny dla Szkół  Ponadgimnazjalnych

I miejsce

 

 

Religia

 

KONKURS

MIEJSCE

Etap Ogólnopolski Konkursu Wiedzy Liturgicznej

VIII miejsce w kraju

Etap diecezjalny Olimpiady Teologii Katolickiej

I miejsce

II miejsce

Etap ogólnopolski Olimpiady Teologii Katolickiej

laureat

Etap Ogólnopolski Konkursu Prawa Kanonicznego

Etap nie odbył się z powodu epidemii

 

 

Sport

 

KONKURS

MIEJSCE

Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego w Tenisie Stołowym Chłopców

I miejsce

Finały wojewódzkie:

Licealiady w Szachach Drużynowych

II miejsce

Licealiady w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt

V miejsce

Licealiady w Sztafetowych Biegach Przełajowych Chłopców

VIII miejsce

Mistrzostwa Powiatu w Siatkówce Chłopców

II miejsce

Mistrzostwa Powiatu w Badmintonie Dziewcząt

III miejsce

Mistrzostwach Powiatu w Aerobiku Grupowym

I miejsce

Mistrzostwa Powiatu w Unihokeju Dziewcząt

III miejsce