Gniezno
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia ZST
Zespół szkół
Adres
ul. Cieszkowskiego 17, 62-200 Gniezno
Telefon
614265637
Fax
614265637
E-mail
Strona www
Dyrektor
Maria Magdalena Nowak
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
 • Branżowa Szkoła I Stopnia ZST
 • Branżowa Szkoła I Stopnia ZST
 • Branżowa Szkoła I Stopnia ZST
 • Branżowa Szkoła I Stopnia ZST
 • Branżowa Szkoła I Stopnia ZST
Opis

Zespół Szkół Technicznych w Gnieźnie jest szkołą o ponad 100 letniej tradycji przygotowywania kadr dla potrzeb techniki, technologii i usług. Doświadczenie, kadra, baza dydaktyczna i ambicje uczniów gwarantują rzetelne przygotowanie do wykonywania zawodu lub podjęcia dalszej edukacji. Uwzględniając potrzeby edukacyjne absolwentów gimnazjum oraz szkół podstawowych oferujemy kształcenie zawodowe na poziomie Technikum, Branżowej Szkoły I stopnia lub II stopnia. Absolwenci szkół branżowych z oddziałami zasadniczych szkół zawodowych mogą kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.

Szkoła pracuje w oparciu o:

 • 21 sal lekcyjnych,
 • 3 pracownie komputerowe, w jednej z nich na przenośnych stanowiskach realizowana jest nauka programowania sterowników PLC,
 • 2 pracownie zawodowe (elektryczna i elektroniczna),
 • 1 multimedialną pracownię językową (utworzoną w 2018 r.)
 • bibliotekę oraz czytelnię,
 • świetlicę,
 • 3 pomieszczenia do zajęć wf (duża sala gimnastyczna, mała sala gimnastyczna i siłownia),
 • gabinet pedagoga,
 • gabinet doradców zawodowych,
 • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
 • obiekty sportowe (boisko do piłki plażowej, piłki nożnej, bieżnia okólna, skocznia, rzutnia).

Szkoła posiada własną strzelnicę z wymaganymi atestami, gdzie prowadzone są profesjonalne zajęcia pod okiem instruktora.

Dobra baza edukacyjna i doświadczona, wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewniają młodzieży warunki wszechstronnego rozwoju i zdobywania wiedzy oraz cennych doświadczeń, jak również zdobycie upragnionego zawodu.

O dobrym przygotowaniu do wejścia na rynek pracy świadczą badane przez szkołę losy absolwentów, które wskazują, że niemal wszyscy uczniowie po ukończeniu szkoły otrzymują pracę i cieszą się dobrą opinią pracodawców. W szkole pracują doradcy zawodowi, którzy wspomagają uczniów w wyborze dalszej kariery zawodowej lub edukacyjnej.

Zespół Szkół Technicznych w Gnieźnie jest szkołą bezpieczną, objętą monitoringiem wizyjnym, nowoczesną, w pełni zinformatyzowaną (dziennik elektroniczny, uczniowska sieć wi-fi), wspomagającą zainteresowania uczniów, przyjazną, otwartą na pracodawców i rodziców.


W szkole funkcjonuje:

 • Technikum dla absolwentów gimnazjum - po czterech latach nauki otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo maturalne oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.
 • Technikum dla absolwentów szkoły podstawowej - po pięciu latach nauki otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo maturalne oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.
 • Branżowa Szkoła I stopnia - do Branżowej Szkoły I stopnia mogą uczęszczać absolwenci gimnazjum oraz szkoły podstawowej. Będą dla nich utworzone odrębne oddziały. Po trzech latach nauki otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Istnieje możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II stopnia, Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.Prezentacja szkoły - zawody, w których kształcimy znajdziesz na szkolnej stronie Facebook.


Specjalizacją szkoły jest kształcenie w zakresie przygotowania do wykonywania zawodów:ELEKTRYK (nr zawodu 741103)

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

·         wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,

·         montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,

·         wykonywanie konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Absolwent szkoły:

·         montuje, diagnozuje i naprawia instalacje, podzespoły oraz urządzenia elektryczne  i elektroenergetyczne,

·         zajmuje się konserwacją oraz naprawą linii napowietrznych i kablowych,

·         diagnozuje stan izolacji, urządzeń i maszyn elektrycznych,

·         lokalizuje uszkodzenia oraz wykonuje naprawy,

·         dobiera zabezpieczenia instalacji, urządzeń i maszyn elektrycznych,

·         dokonuje oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji.

Perspektywy zatrudnienia:

Zdobyta wiedza i umiejętności dają przygotowanie do podejmowania pracy w:

·         firmach produkcyjnych oraz przemysłu energetycznego na stanowisku elektryka,

·         energetyce jako osoba naprawiająca urządzenia i linie energetyczne.

 

Ukończenie Szkoły Branżowej I stopnia umożliwia kontynuowanie nauki w Branżowej Szkole II stopnia i uzyskanie dyplomu zawodowego technika  oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminów.

 

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (nr zawodu 741203 )

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych.

·         przeprowadzanie obsługi instalacji i konserwacji mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych,

·         diagnozowanie stanu technicznego mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych,

·         wykonywanie napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

Absolwent szkoły:

·         diagnozuje, obsługuje i naprawia wszystkie układy elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów samochodowych,

·       jest przygotowywany do kierowania pojazdem silnikowym oraz do egzaminu państwowego na prawo jazdy odpowiedniej kategorii zgodnie z przepisami dotyczącymi kierujących pojazdami.

Perspektywy zatrudnienia:

Zdobyta wiedza i umiejętności dają przygotowanie do podejmowania pracy w:

·    warsztatach samochodowych przy naprawie urządzeń elektronicznych samochodu (oświetlenie, elektrycznie opuszczane szyby, ogrzewanie tylnej szyby, czujniki deszczu, parkowania itp.),

·         stacjach diagnostycznych,

·         zakładach zajmujących się produkcją motoryzacyjną,

·         branży zajmującej się sprzedażą części motoryzacyjnych.

 

Ukończenie Szkoły Branżowej I stopnia umożliwia kontynuowanie nauki w Branżowej Szkole II stopnia i uzyskanie dyplomu zawodowego technika  oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminów.

 

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (nr zawodu 723103)

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.

·         wykonywanie przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych,

·         diagnozowanie stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,

·         wykonywanie napraw pojazdów samochodowych.

Absolwent szkoły:

·    konserwuje, wykonuje obsługę techniczną i naprawia silniki oraz zespoły i układy mechaniczne w samochodach osobowych, ciężarowych, autobusach, motocyklach i innych pojazdach silnikowych, z użyciem urządzeń diagnostycznych oraz narzędzi ślusarskich  i monterskich,

·     jest przygotowywany do kierowania pojazdem silnikowym oraz do egzaminu państwowego na prawo jazdy odpowiedniej kategorii zgodnie z przepisami dotyczącymi kierujących pojazdami.

Perspektywy zatrudnienia:

Zdobyta wiedza i umiejętności dają przygotowanie do podejmowania pracy w:

·         zakładach, warsztatach samochodowych przy naprawie samochodów,

·         stacjach diagnostycznych,

·         zakładach zajmujących się produkcją motoryzacyjną,

·         branży zajmującej się sprzedażą części motoryzacyjnych.

 

Ukończenie Szkoły Branżowej I stopnia umożliwia kontynuowanie nauki w Branżowej Szkole II stopnia i uzyskanie dyplomu zawodowego technika oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminów.

 

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH (nr zawodu 722307)

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

·     przygotowywanie obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki,

·     wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie  z dokumentacją technologiczną,

·      wykonywanie obróbki na obrabiarkach skrawających sterowanych numerycznie zgodnie  z dokumentacją technologiczną.

Absolwent szkoły:

·    obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające, w tym obrabiarki sterowane numerycznie,

·    przygotowuje stanowisko pracy, ustawia parametry i nadzoruje pracę obrabiarek, frezarek, tokarek i innych obrabiarek sterowanych przy pomocy komputera,

·    czyści i konserwuje obsługiwane maszyny, urządzenia i przyrządy przy współpracy z firm Trepko S.A.

Perspektywy zatrudnienia:

Zdobyta wiedza i umiejętności dają przygotowanie do podejmowania pracy w:

·     zakładach specjalizujących się w obróbce metali,

·     zakładach przy obsłudze obrabiarek numerycznych (tokarek, frezarek).

 

Ukończenie Szkoły Branżowej I stopnia umożliwia kontynuowanie nauki w Branżowej Szkole II stopnia i uzyskanie dyplomu zawodowego technika  oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminów.

 

TECHNIK ELEKTRYK (nr zawodu 1303)

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

·         wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,

·         montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,

·         wykonywanie konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

·         eksploatowanie instalacji elektrycznych,

·         eksploatowanie maszyn i urządzeń elektrycznych.

Absolwent szkoły:

·         zajmuje się projektowaniem instalacji i sieci elektrycznych,

·         montuje instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej i zakładach pracy, zgodnie z dokumentacją techniczną,

·         Instaluje, uruchamia maszyny i urządzenia elektryczne,

·         wykonuje przeglądy techniczne, konserwację oraz naprawę instalacji, maszyn, urządzeń elektrycznych, oraz układów automatyki,

·         nadzoruje pracę podzespołów oraz urządzeń elektrycznych,

·         diagnozuje stan izolacji na przewodach oraz urządzeniach i maszynach elektrycznych,

·         lokalizuje i naprawia uszkodzenia sprzętu elektrycznego,

·         dobiera zabezpieczenia instalacji, urządzeń i maszyn elektrycznych,

·         przeprowadza próby po montażu i naprawie instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz dokonuje oceny ich stanu technicznego,

·         dobiera, montuje i sprawdza działanie środków ochrony przeciwporażeniowej.

Perspektywy zatrudnienia:

Zdobyta wiedza i umiejętności dają przygotowanie do podejmowania pracy w:

·         zakładach zajmujących się montowaniem i uruchamianiem instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych,

·         zakładach zajmujących się ocenianiem  stanu technicznego instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych,

·         zakładach zajmujących się wykonywaniem pomiarów i sporządzaniem kosztorysów.

Ukończenie technikum umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego i świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminów.


TECHNIK AUTOMATYK (nr zawodu 31190 )

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej

·         montowanie układów automatyki przemysłowej,

·         uruchamianie układów automatyki przemysłowej,

·         obsługa układów automatyki przemysłowej.

ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

·         organizowanie prac związanych z konserwacją, diagnostyką i naprawą układów automatyki przemysłowej,

·         wykonywanie czynności związanych z konserwacją układów automatyki przemysłowej,

·         wykonywanie czynności związanych z diagnostyką i naprawą układów automatyki przemysłowej.

Absolwent szkoły:

·      zapewnia pomoc techniczną w zakresie badań, projektowania, produkcji, montażu, konserwacji i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej i systemów nadzorujących,

·        nadzoruje przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego (sterowniki, regulatory, przekaźniki, aparatura kontrolno-pomiarowa).

Perspektywy zatrudnienia:

Zdobyta wiedza i umiejętności dają przygotowanie do podejmowania pracy w:

·         firmach,  gdzie nadzoruje prawidłową pracę maszyn i urządzeń,

·         zakładach pracy, gdzie usuwa awarie i podejmuje działania korygujące na liniach produkcyjnych,

·         dziale utrzymania ruchu, projektuje, programuje  i uruchamia urządzenia automatyki,

·         laboratoriach zakładów przemysłowych,

·         biurach technologicznych i ośrodkach badawczych.

 

Ukończenie technikum umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego i świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminów.

 

TECHNIK MECHATRONIK (nr zawodu 311410 )

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych:

·         montowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,

·         wykonywanie rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych,

·         wykonywanie konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych:

·         eksploatowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,

·         tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych,

·         programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

Absolwent szkoły:

·         projektuje, wytwarza części oraz zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych  z wykorzystaniem technik komputerowych,

·         wykorzystuje nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę,

·         opracowuje dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych,

·         instaluje i obsługuje systemy sieciowe transmisji danych stosowanych w mechatronice, 

·         montuje i demontuje, uruchamia, diagnozuje i naprawia urządzenia i systemy mechatroniczne.

Perspektywy zatrudnienia:

Zdobyta wiedza i umiejętności dają przygotowanie do podejmowania pracy w:

·         zakładach produkcyjnych przy urządzeniach automatyki produkcji,

·         działach utrzymania ruchu,

·         zakładach produkujących nowoczesne urządzenia automatyki i mechatroniki.

 

Ukończenie technikum umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego i świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminów.

 

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (nr zawodu 311513  )

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: 

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

·         wykonywanie przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych,

·         diagnozowanie stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,

·         wykonywanie napraw pojazdów samochodowych.

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

·         diagnozowanie stanu technicznego pojazdów samochodowych,

·         obsługiwanie i naprawianie pojazdów samochodowych,

·         organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi pojazdów samochodowych,

·         przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych.

Absolwent szkoły:

·     przeprowadza diagnostykę, obsługę, naprawę i konserwację pojazdów samochodowych, ich układów, podzespołów i zespołów, zgodnie z dokumentacją techniczną i wymogami producentów,

·         dokonuje kontroli ogólnego stanu technicznego pojazdów samochodowych,

·         zapewnia doradztwo techniczne w zakresie eksploatacji, konserwacji i naprawiania pojazdów samochodowych. 

Perspektywy zatrudnienia:

Zdobyta wiedza i umiejętności dają przygotowanie do podejmowania pracy w:

·         zakładach obsługowo – naprawczych zaplecza motoryzacyjnego,

·         stacjach diagnostycznych,

·         zakładach zajmujących się produkcją motoryzacyjną,

·         branży zajmującej się sprzedażą części motoryzacyjnych.

 

Ukończenie technikum umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego i świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminów.

 

TECHNIK MECHANIK LOTNICZY (nr zawodu 315317)

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

TLO.03. Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków powietrznych.

·         wykonywania obsługi technicznej statków powietrznych i ich podzespołów,

·         wykonywania obsługi liniowej statków powietrznych.

Absolwent szkoły:

·         wykonuje obsługi liniowe i hangarowe statków powietrznych,

·         prowadzi naprawy główne (remonty i naprawy specjalne) oraz modyfikacje statków powietrznych, ich zespołów i wyposażenia lotniczego, 

·         zapewnia wykonywanie  napraw zgodnie z obowiązującą dokumentacją techniczną i przy użyciu właściwych części i materiałów,

·         utrzymuje w technicznej zdatności do lotu statki powietrzne, ich zespoły i wyposażenie lotnicze.

Perspektywy zatrudnienia:

Zdobyta wiedza i umiejętności dają przygotowanie do podejmowania pracy w:

·         lotniczych jednostkach wojskowych,

·         portach lotniczych,

·         aeroklubach,

·         zakładach produkujących części do statków powietrznych

Ukończenie technikum umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego i świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminów.

 

W Branżowej Szkole I stopnia w kształconych przez nas zawodach oferujemy młodzieży możliwość odbywania zajęć praktycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego lub u pracodawców w prywatnych firmach oraz zakładach pracy.


Młodzież uczęszczająca do Technikum w kształconych przez nas zawodach ma możliwość odbywania zajęć praktycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, natomiast praktykę zawodową może odbywać w zakładach pracy lub u pracodawców w prywatnych firmach.

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Koła zainteresowań

Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża – PCK

Celem działalności koła PCK jest aktywizacja środowisk szkolnych w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym.

Zadania koła:

 • promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka (np. akcja krwiodawstwa),
 • edukacja młodzieży w zakresie pierwszej pomocy  i profilaktyki zdrowotnej,
 • uczestnictwo w konkursach, promowanie wśród młodzieży czytelnictwa, poradniki, książki w szkolnej bibliotece.

Szkolne Koło Ligi Obrony Kraju - LOK

Realizowane przedsięwzięcia: 

 • Prowadzenie zajęć sekcji strzeleckiej  Szkolnego Koła LOK
 • Przygotowanie i przeprowadzenie „Otwartych Mistrzostw ZST” w strzelaniu z broni pneumatycznej
 • Przygotowanie i przeprowadzenie „ Powiatowych zawodów strzeleckich” z broni pneumatycznej dla nauczycieli
 • Przygotowanie i przeprowadzenie „Powiatowego Konkursu Wiedzy Morskiej”
 • Przygotowanie i przeprowadzenie „Mistrzostw Gniezna w dwuboju obronnym i pojedynku strzeleckim”
 • Zajęcia dodatkowe na strzelnicy szkolnej dla szkół podstawowych
 • Prowadzenie zajęć na strzelnicy szkolnej dla „Uniwersytetu III wieku”

Koło artystyczne

Koło działające w naszej szkole daje możliwości rozwoju w przestrzeni scenicznej w zakresie gry aktorskiej, scenografii, realizacji muzycznych i plastycznych. Na poważnie, melancholijnie, z rozrzewnieniem i oczywiście z humorem - w naszej szkole znajdą ujście wszystkie emocje! Adaptacje utworów literackich, przedstawienia rocznicowe, widowiska historyczne, satyryczne i skecze - znajdzie się czas na realizację każdego pomysłu.

 

Klub Irlandzki

Klub Irlandzki działa w szkole od 2007 roku i zrzesza osoby zainteresowane kulturą Zielonej Wyspy. W trakcie spotkań uczniowie zgłębiają wiedzę z zakresu irlandzkiej literatury, muzyki, sztuki i geografii.

Członkowie Klubu włączają się w organizację corocznych  Dni Kultury Irlandzkiej.

 

Szkolne Koło Turystyczno- Krajoznawcze – SKTK

Celem działalności koła jest aktywizacja zdrowego stylu życia, kontakt z przyrodą, poznawanie nowych ciekawych miejsc w najbliższej okolicy, ich historii, zabytków, pomników przyrody.

Cele te realizowane są poprzez rajdy, przygotowywanie prezentacji na spotkaniach koła dotyczących regionów turystycznych oraz branie udziału w konkursach.

 

Klub Pro Sinfonika

Klub Pro Sinfonika działa w szkole od 2015 roku. Skupia młodzież szczególnie zainteresowaną muzyką klasyczną. Członkowie Klubu kilka razy w roku wyjeżdżają na koncerty do Filharmonii Poznańskiej. Biorą też udział w koncertach muzyki jazzowej, rockowej, pop i innych.

 

SKS – piłka siatkowa chłopców

Zajęcia dla uczniów naszej szkoły z piłki siatkowej prowadzone są na sali gimnastycznej. Na tych zajęciach uczniowie podwyższają swoją sprawność fizyczną oraz doskonalą umiejętności techniczne i taktyczne gry. Trenują w celu jak najlepszego przygotowania się do reprezentowania szkoły w zawodach międzyszkolnych. Zajęcia te dają uczniom możliwość spędzania wolnego czasu w sposób aktywny fizycznie i w sportowej rywalizacji.

 

Wolontariat

Koło działa przy Samorządzie Uczniowskim Zespołu Szkół Technicznych. Jego zadaniem jest wspieranie różnych form wolontariatu, np. przeprowadzanie na terenie szkoły zbiórek pieniędzy, odzieży czy innych rzeczy oraz  pomoc osobom potrzebującym.

Na czele koła stoi Rada Wolontariatu, którą tworzą uczniowie.

Wolontariusz to osoba, która dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

W tym roku szkolnym 2019/2020 koło przeprowadziło:

 • zbiórkę artykułów papierniczych do MOS w Gnieźnie,
 • zbiórkę pieniędzy w ramach WOŚP,
 • akcja "Góra Grosza".

 Telewizja szkolna

Działalność koła odbywa się w trzech aspektach:

1. Obsługi wydarzeń szkolnych i zewnętrznych w zakresie nagłaśniania, filmowania i wykonywania dokumentacji filmowej i zdjęciowej, audycji radiowych, a także spotów reklamowych dla potrzeb szkoły i firm patronackich współpracujących ze szkołą. Koło zajmuje się obsługą wydarzeń takich jak akademie szkolne, konkursy, olimpiady, wyjazdy i wycieczki szkolne, wręczanie nagród, stypendiów oraz dokumentowaniem i obsługą imprez organizowanych przez starostwo.

2. Nabywanie umiejętności w zakresie:

a) obsługi sprzętu elektroakustycznego (techniki nagłaśniania) oraz radiowęzła szkolnego (obsługa audycji radiowych),

b) sztuki filmowania, kompozycji i techniki robienia zdjęć oraz przekazywania „na żywo” za pomocą internetu relacji z filmowanych wydarzeń,

c) udział w konkursach filmowych i fotograficznych,

d) wykonywanie i modernizacja sieci radiowęzłowej, telewizyjnej i dozorowej.

3. Naukowym tj. poznawanie nowych technologii związanych z działalnością koła, poszerzanie zakresu wiedzy z przedmiotów zawodowych, samokształcenie i pomoc w rozwiązywaniu problemów szkolnych.


Kontakty zagraniczne


Współpraca z pracodawcami

Planujemy rozwijać dalszą współpracę z firmami współpracującymi i obejmującymi patronatem nasze klasy, jak również z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Nieustannie poszukujemy na rynku  pracy nowych firm chętnych do współpracy z nami.

Do chwili obecnej podpisano umowy dotyczące współpracy zakład pracy – szkoła z następującymi firmami:

 • NB POLSKA Spółka z o.o. 62-200 Gniezno, ul. Słoneczna 29, współpraca dotycząca klasy patronackiej w Szkole Branżowej I Stopnia w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych; umowa dotyczy klasy I, od roku 2019/2020 współpraca dotyczyć będzie zawodu automatyk,
 • KLARGLASS Spółka z o.o. 62-010 Pobiedziska, ul. Fabryczna 4, współpraca dotycząca klasy patronackiej w zawodzie technik automatyk; umowa dotyczy klasy I,
 • CLAVEY Maintenance Service Spółka z o.o. 61-315 Poznań, ul. Wybieg 5/9, współpraca dotycząca klasy patronackiej w zawodzie technik automatyk; umowa dotyczy klasy II,
 • TREPKO Spółka Akcyjna 62-200 Gniezno, ul. Roosevelta 116, współpraca dotycząca młodocianych pracowników /Szkoła Branżowa I Stopnia/ kształcących się w zawodzie operator obrabiarek skrawających,
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. 62-200 Gniezno ul. Wesoła 7, współpraca dotycząca młodocianych pracowników /Szkoła Branżowa I Stopnia/ kształcących się w zawodzie kierowca mechanik,
 • ENEA Spółka Akcyjna 60-201 Poznań, ul. Górecka 1, w najbliższych dniach planowane jest podpisanie umowy o współpracę w zawodzie elektryk oraz technik elektryk,
 • ENEA Operator Spółka z o.o. 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńskiej 58, w najbliższych dniach planowane jest podpisanie umowy o współpracę w zawodzie elektryk oraz technik elektryk,
 • ENEA Serwis Spółka z o.o. 64-111 Lipno, Gronówko 30, w najbliższych dniach planowane jest podpisanie umowy o współpracę w zawodzie elektryk oraz technik elektryk.

W roku szkolnym 2019/20 uczniowie naszej szkoły odbywają praktyczną naukę zawodu w ok.50 zakładach pracy. Wykaz zakładów pracy jest dostępny w sekretariacie szkoły lub u Kierownika Szkolenia Praktycznego.

Osiągnięcia

W latach 2019 - 2020 nasi uczniowie zajęli czołowe miejsca w wielu konkursach:

     10. 2019 r. - Powiatowy konkurs fotograficzny: „ Bogactwo przyrody Powiatu Gnieźnieńskiego”.

08.10.2019 r. - Udział w akcji „Sprzątanie Świata”.

10.10.2019 r. - Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej.

17.10.2019 r. - I miejsce i wyróżnienie w Powiatowym Konkursie na esej w ramach obchodów XIX Dnia Papieskiego.

18.10.2019 r. - Wyróżnienie w XVIII Powiatowym  Konkursie Ekologicznym.

18.10.2019 r. - Olimpiada Wiedzy Technicznej - etap szkolny.

22.10.2019 r. - zastosowanie pomp ciepła przez ucznia podczas Młodzieżowego Forum Ekologicznego  w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie

22.10.2019 r. - III  miejsce  w konkursie zorganizowanym przez Gnieźnieński Klub Ekologiczny na Młodzieżowym Forum Ekologicznym

05.11.2019 r. -  Szkolny  Konkurs  Recytatorski Poezji Współczesnej.

21.11.2019 r. - Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Współczesnej w Wyższej Szkole Milenium.

27.11.2019 r. - XXVIII Edycja Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK - etap szkolny.

29.11.2019 r. - Udział w konkursie „Wielkie rocznice - Stanisław Wyspiański”

02.12.2019 r. - Olimpiada “Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” - etap szkolny.

02.12.2019 r. - XVIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS - etap powiatowy.

04.12.2019 r. - Szkolny konkurs wiedzy o DACHL- Laender.

06.12.2019 r. - 5 miejsce  w VIII Ogólnopolskim Turnieju Maszyn Wiatrowych we Wrocławiu.

16.12.2019 r. -  5 miejsce  w Turnieju Wiedzy o Powiecie Gnieźnieńskim .

21.02.2020 r. - I, II i III  miejsce w XII Powiatowym konkursie „Potyczki z polszczyzną”.

21.02.2020 r. - Udział uczniów w wojewódzkim konkursie “Supermatematyk”. 

25.02.2020 r. - Szkolny Konkurs Ortograficzny – Dyktando.

27.02.2020 r. - I miejsce w Konkursie Wojewódzkim „Poznaj Swoje Prawa w Pracy”.

06.03.2020 r. - Eliminacje szkolne do IX Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników.

 

W latach 2019 - 2020 nasi uczniowie zajęli czołowe miejsca w wielu zawodach sportowych:

25.09.2019 r. - IV miejsce w Mistrzostwach Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych.

25.09.2019 r. - II miejsce w Mistrzostwach Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego w Badmintonie.

29.10.2019 r. -  Udział w Mistrzostwach Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego w Unihokeju.

05.11.2019 r. - IV miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Powiatu Gnieźnieńskiego w tenisie stołowym dziewcząt.

06.11.2019 r. - II miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Powiatu Gnieźnieńskiego w tenisie stołowym chłopców.

25.11.2019 r. - V miejsce w Mistrzostwach Powiatu Szkół Ponadpodstawowych w Halowej Piłce Nożnej.

05.12.2019 r. - II miejsce w Finale Rejonu Poznań Teren Wschód w tenisie stołowym chłopców.

11.12.2019 r.- III miejsce drużynowo w Mistrzostwach Zespołu Szkół Technicznych  w strzelaniu z broni pneumatycznej.

16.12.2019 r. - II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Gnieźnieńskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Koszykowej Chłopców.

22.01.2020 r. -  VI miejsce w Finale Województwa Wielkopolskiego w tenisie stołowym chłopców.

26.02.2020 r. - V miejsce  w Mistrzostwach Powiatu Gnieźnieńskiego w Piłce Siatkowej chłopców.

 

 

 


Zajęcia pozalekcyjne

„Czas Zawodowców BIS- Zawodowa Wielkopolska”.

Nasza szkoła bierze udział w projekcie pt. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, który został uruchomiony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ i będzie realizowany do końca 2022 roku przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego reprezentowany przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Politechnikę Poznańską we współpracy z zainteresowanymi samorządami, pracodawcami i szkołami kształcącymi zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego.

W projekcie wykorzystywane są niżej wymienione formy wsparcia:

 • płatne staże dla uczniów głównie w okresie ferii zimowych i letnich,
 • specjalistyczne zajęcia w laboratoriach Politechniki Poznańskiej,
 • doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni szkolnych,
 • wsparcie nauczycieli – możliwość podnoszenia kwalifikacji.

 

„Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim – ze szkoły na rynek pracy”.

W ramach projektu  są  podejmowane działania w ramach doposażenia pracowni.

Planowane są również kursy  dla uczniów:

 • spawanie metodą TIG/MAG
 • wózki jezdniowe,
 • uprawnienia elektryczne do 1 kV.


Zakres wiekowy
Uczniowie uczęszczający do szkoły są w wieku 15 - 21 lat.
Drzwi otwarte


OTWIERAMY DRZWI:

 • klas lekcyjnych: facecji literackich, potyczek matematycznych, zmagań informatycznych, podróży geograficznych i historycznych, językowych zawiłości,
 • klasopracowni zawodowych: majsterkowania, instalowania, podłączania, przetwarzania, przesyłania, kompresowania, wytwarzania i programowania,
 • strzelnicy - miejsca hartującego ducha,
 • obiektów sportowych gotowych na przyjęcie nowych mistrzów: siatkówki, koszykówki, unihokeja, piłki nożnej, ręcznej i plażowej, tenisistów i siłaczy,
 • biblioteki - świata fikcji literackiej i wirtualnego zapomnienia,
 • sekretariatu - źródła wiedzy niezbędnej i organizacji pracy,
 • zakładów pracy zapraszających na wstępne rozmowy kwalifikacyjne,
 • doradców zawodowych gotowych wspierać niezdecydowanych,
 • kół zainteresowań - artystycznego, turystycznego, sportowego, irlandzkiego, PCK, LOK, Pro Sinfoniki, wolontariatu, telewizji szkolnej…
 • szkolnych mediów by poznać: telewizyjnych kamerzystów i reporterów, fotografów i akustyków,
 • Samorządu Uczniowskiego - źródła odpowiedzialnej samorządności, społeczności uczniowskiej - ludzi wyjątkowych, otwartych i życzliwych, z poczuciem humoru, pasjonatów ciekawych wiedzy technicznej, młodych konstruktorów i eksperymentatorów.

UCZESTNICZĄC W GRZE SZKOLNEJ, ZAJRZYSZ ZA PRÓG WSZYSTKICH DRZWI, ZAPRASZAMY!

Historia

Zespół Szkół Technicznych w Gnieźnie jest szkołą o ponad 100 - letniej tradycji. Doświadczenie, kadra nauczycielska, baza dydaktyczna i ambicje uczniów gwarantują rzetelne przygotowanie do podjęcia dalszej edukacji oraz pracy w wyuczonym zawodzie.

Z kart historii

Zespół Szkół Technicznych im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie jest szkołą, której tradycje edukacyjne, a zwłaszcza przygotowywania kadr dla potrzeb przemysłu i rzemiosła, sięga 1902 roku - wówczas powołana została Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa Męska. Po okresie okupacji hitlerowskiej, 7 kwietnia 1945 r., wznowiła działalność Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa Męska Nr 1, mająca swą siedzibę od 1918 r. w budynku przy ul. Chrobrego użytkowanym przez Gimnazjum Państwowe i Liceum Handlowe (dziś Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych). Jej organizatorem i kierownikiem był Kazimierz Lewandowski. Szkoła liczyła wtedy 7 oddziałów i 321 uczniów. Mieściła się w drewnianym budynku przy ulicy Łubieńskiego, na zapleczu boiska Liceum Ogólnokształcącego Żeńskiego (dzisiaj Liceum Ogólnokształcące nr 2 mieszczące się przy ul. Łubieńskiego).  

W roku 1948 przydzielono szkole pomieszczenia w budynku przy ulicy Mikołaja (dziś siedziba MOK-u przy ul. Łubieńskiego) Z roku na rok wzrastała liczba uczniów kształcących się w zawodach: ślusarz, tokarz, elektromonter, stolarz, murarz, piekarz, fryzjer, krawiec i szewc. Ponadto zdobywali tu dyplomy czeladnicze mistrzowskie dorośli i osoby uczęszczający na kursy zawodowe. Odczuwalny był jednak brak własnych warsztatów szkolnych.

            W roku szkolnym 1949/50 szkołę usytuowano w gmachu przy ul. Sienkiewicza, w którym mieściła się przez 26 lat, tj. do roku 1975. Po raz pierwszy przyjęto dziewczęta i zmieniono jej nazwę na: Publiczną Średnią Szkołę Zawodową Nr 1. Jej dyrektorem został pan Marian Bączyk, który pełnił tę funkcję przez 22 lata. Praktyczną naukę zawodu zorganizowano w gmachu szkolnym, a częściowo w budynku przy ul. Mieszka I. Rozwijający się w Gnieźnie i regionie przemysł wykazywał wzrastające zapotrzebowanie na wykwalifikowanych robotników. Szkoła, nosząca od 1952 r. nową nazwę: Zasadnicza Szkoła Metalowo-Elektryczna, starała się sprostać tym zadaniom. Przebudowano warsztaty szkolne i przeniesiono je do gmachu przy ul. Mieszka I. Ze względu na dużą liczbę uczniów dojeżdżających, w 1950 r. oddano do użytku internat przy ul. Żwirki i Wigury (dziś Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 1).

W 1956 r. szkoła otrzymała nazwę: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 12. W gmachu przy ul. Sienkiewicza uczyła się nie tylko młodzież pobierająca naukę w warsztatach szkolnych, ale również ta, która poznawała tajniki zawodu w różnych państwowych, spółdzielczych zakładach pracy i u prywatnych mistrzów. Z tego powodu utworzona została Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących. Odłączono ją w roku szkolnym 1965/66, wprowadzając na jej miejsce filię Technikum Mechanicznego dla Pracujących o specjalności obróbka skrawaniem. W maju 1959 r. kolejny raz została zmieniona nazwa szkoły - na Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 1. Trwały starania o wybudowanie nowych warsztatów szkolnych. Zostały one wreszcie uwieńczone pełnym sukcesem, bowiem w grudniu 1959 r. otrzymano nowy gmach przy ulicy Słowackiego. W 1970 r. warsztaty zostały rozbudowane - dzięki ofiarnej pracy uczniów i nauczycieli powstała nowoczesna hala warsztatowa.

W roku szkolnym 1971/72 wprowadzono nowy kierunek kształcenia - mechanik kierowca pojazdów samochodowych - uruchomiono wówczas w warsztatach stację obsługi samochodów oraz urządzono pracownie do nauki zawodu. Przy ulicy Cieszkowskiego 17 powstał nowy gmach szkoły i internat. W 1972 r. funkcję dyrektora szkoły objął mgr inż. Henryk Czechański. W roku szkolnym 1974/75, na mocy zarządzenia Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu, powołano czteroletnie młodzieżowe Liceum Zawodowe ze specjalnością elektromechanik urządzeń przemysłowych. Istniała możliwość podjęcia nauki w dwuletniej Szkole Przysposabiającej do Pracy Zawodowej, do której mogli być przyjęci uczniowie po ukończeniu 15 roku życia i szóstej klasy szkoły podstawowej. Kształcili się w zawodach: tokarz, ślusarz, monter instalacji budowlanych.  

Z dniem 1 września 1976 r. na podstawie zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania zmieniono nazwę szkoły na: Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, któremu w grudniu nadano imię Janka Krasickiego (od imienia tego odstąpiono w 1991 roku). W 1984 r. powołano na dyrektora szkoły mgr Mieczysława Krzyśkę. Zwiększająca się liczba uczniów i oddziałów spowodowała, że za zgodą Kuratorium Oświaty w Poznaniu przystąpiono do rozbudowy budynku. Prace zakończono w 1988 r., zmodernizowany został również istniejący budynek szkolny i internat.

We wrześniu 1990 roku nowym dyrektorem szkoły został mgr inż. Zbigniew Kowalczewski. Nowa sytuacja polityczno - gospodarcza stworzyła szansę rozwoju naszego Zespołu. Otwarto nowe typy szkół, rozszerzono kształcenie młodzieży w nowych specjalnościach korzystnych dla uczniów i potrzeb naszej gospodarki. W 1991 r. powołano Technikum Elektryczne i Technikum Samochodowe na podbudowie szkoły podstawowej. Od 1992 zaczęło funkcjonować Technikum Urządzeń Sanitarnych i Technikum Samochodowe na podbudowie szkoły zasadniczej. Z początkiem roku szkolnego 1993/1994 przekazano uczniom pierwszą pracownię komputerową. Obok wymienionych typów szkół - od roku szkolnego 1994/95 - w gmachu Zespołu zajęcia dydaktyczne dla swych słuchaczy prowadziła Politechnika Poznańska. Od 1999 r. młodzież mogła się kształcić także w Liceum Ogólnokształcącym.

W efekcie zmian w systemie placówek oświaty, z dniem 1.09.2002 r., szkoła przyjęła w swe progi absolwentów gimnazjum i zmieniła nazwę na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Otwarto także nowe kierunki kształcenia: Technikum Elektroniczne i Liceum Profilowane o kierunku mechatronik. W roku szkolnym 2005/2006 rozpoczęła swą działalność Szkoła Policealna kształcąca w zawodzie technik mechatronik oraz Technikum Uzupełniającego kształcące w zawodach: elektryk oraz obsługa i eksploatacja pojazdów samochodowych.

Rada Powiatu Gnieźnieńskiego Uchwałą z dnia 30 marca 2006 r. nadała szkole prawo posługiwania się nazwą: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 im. Papieża Jana Pawła II. Dnia 16 października 2006 r. dokonano uroczystego wręczenia nowego sztandaru szkole i odsłonięcia tablicy poświęconej patronowi szkoły, Papieżowi Janowi Pawłowi II. Sztandar ufundowała firma TREPKO Sp. z o. o., w Gnieźnie.

Rok szkolny 2007/2008 społeczność szkolna rozpoczęła naukę pod kierownictwem nowego dyrektora, mgr inż. Sylwestra Sipa. Inauguracja nowego roku szkolnego to także początek funkcjonowania nowej placówki dydaktycznej – Centrum Kształcenia Praktycznego, utworzonego na bazie Warsztatów Szkolnych. 

W roku szkolnym 2007/08 utworzony został Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Ośrodek ten został włączony w strukturę ZSP nr 2. Prowadzi szkolenia z zakresu teoretycznych przedmiotów zawodowych w formie miesięcznych kursów dla młodzieży kształcącej się w klasach wielozawodowych. Od roku szkolnego 2012/2013 organizuje się również Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe.

Inauguracja roku szkolnego 2015/2016 przyniosła duże zmiany. Od dnia 1 września 2015 roku Centrum Kształcenia Praktycznego zostało wyłączone ze struktur Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, a jego dyrektorem został dotychczasowy dyrektor ZSP nr 2 - mgr inż. Sylwester Sip. Stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 objął mgr inż. Marek Jóźwiak.

W roku szkolnym 2016/2017 do oferty edukacyjnej szkoły wprowadzono kolejną klasę mundurową - kształcącą się w zawodzie technik pojazdów samochodowych - prowadzoną we współpracy z Powiatową Strażą Pożarną, Policją oraz jednostką wojskową w Powidzu, a także Szkołę Policealną dla Dorosłych, kształcącą w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rok szkolny 2017/2018 społeczność szkolna ZSP nr 2 rozpoczęła pod kierownictwem pani dyrektor, dr Marii Magdaleny Nowak. Od tego roku ofertę edukacyjną szkoły wzbogacono o klasy: technik automatyk i technik ochrony środowiska. We wrześniu 2017 r. nastąpiło przekształcenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Branżową Szkołę I stopnia.

W roku szkolnym 2018/19 do oferty edukacyjnej szkoły wprowadzono zawody: technik mechanik i mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych.

W grudniu 2019 r. nastąpiła zmiana nazwy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na Zespół Szkół Technicznych.


Zespół Szkół Technicznych wychodzi naprzeciw nieustannie rozwijającemu się rynkowi pracy, zmieniającej się infrastrukturze, bowiem ZST to SZKOŁA Z DOŚWIADCZENIEM !