Deklaracja dostępności

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • niektóry pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo,
 • nie wszystkie elementy nietekstowe (grafiki, zdjęcia) mają dodany tekst alternatywny lub opis treści,
 • linki – prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w nowym oknie,
 • strona internetowa nie posiada mapy strony,
 • nie wszystkie elementy aktywne na stronie są dostępne za pomocą klawiatury,
 • informacja o błędzie w formularzu niejednoznacznie ten błąd określa,
 • w przypadku pojawienia się błędów w danych wpisanych w formularzu brak informacji sugerującej sposób w jaki można poprawnie wpisać dane,
 • brak informacji o formacie pobieranych plików oraz ich rozmiarze,
 • brak alternatywy powodującej dostępność elementów związanych z CAPTCHA,
 • brak wizualnego wyróżnienia linków,
 • obecność informacji przekazywanych jedynie za pomocą koloru,
 • obecność elementów tekstowych które nie spełniają zasad kontrastu,
 • brak poprawnej struktury tytułów stron.

Wyłączenia

 • Brak.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Dostępność architektoniczna