Busko-Zdrój
Technikum
Technikum Nr 3 - technik geodeta
Nazwa oddziału

 technik geodeta

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik geodeta

Opis

Jeśli myślisz o zdobyciu ciekawego, a jednocześnie dającego satysfakcję finansową zawodu, powinieneś zastanowić się, czy to nie jest najkrótsza droga do realizacji tych zamierzeń. Tylko pomyśl: mnóstwo placów budowy, nowych dróg i linii energetycznych. Wszędzie tam niezbędni są geodeci z ich specjalistyczną wiedzą i sprzętem.Czym właściwie zajmuje się technik geodeta? Wiem, że lubisz konkrety, oto one: współdziała z inżynierem geodetą (o różnych specjalnościach) przy prowadzeniu prac geodezyjnych takich jak: pomiary astronomiczne, grawimetryczne, zakładanie i pomiar osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych, pomiary sytuacyjne, wysokościowe i topograficzne, wykonywane metodami pomiaru bezpośredniego i metodami fotogrametrycznymi.
Zadania zawodowe

   • sporządzanie kosztorysów prac geodezyjnych
   • wykonywanie stabilizacji punktów szczegółowych osnów geodezyjnych
   • dokonywanie pomiarów kątów, odległości, różnic wysokości
   • dokonywanie pomiarów sytuacji i rzeźby terenu, przekrojów i profilów, szczegółów technicznych kolejowych i drogowych, obiektów inżynierskich przemysłowych, budowlanych itp.
   • wytyczanie linii prostych i linii krzywych (łuków i krzywych przejściowych)
   • wyznaczanie elementów planów zagospodarowania przestrzennego, obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego
   • prowadzenie dokumentacji technicznej i rozliczeniowej wykonanych prac
   • kartowanie i rysowanie map
   • wykonywanie prac operatora urządzeń komputerowych i ploterów
   • wykonywanie geodezyjnej obsługi budowy wysokich budynków, zakładów przemysłowych, różnych budowli oraz montażu precyzyjnych maszyn przemysłowych
   • zakładanie, prowadzenie i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków, również w systemie komputerowym
   • wykonywanie rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości
   • wymienianie i scalanie gruntów rolnych i leśnych
   • obsługiwanie administracyjne ludności w zakresie geodezji, kartografii, ewidencji gruntów i budynków oraz gospodarki gruntami
   • stosowanie obowiązujących przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego
   • przeprowadzanie wywiadu geodezyjnego w terenie dla założenia szczegółowych osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych, ustalenia lokalizacji punktów tych osnów,
   •  sporządzenia opisu obiektu