Busko-Zdrój
Technikum
Technikum Nr 2 - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Nazwa oddziału

 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny
  • Fizyka ,  Technika

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis


Czy wiesz dlaczego warto kształcić się w naszej szkole?
 

W woj. świętokrzyskim planowane są, a niektóre już realizowane, duże inwestycje z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).  Najbardziej popularne technologie OZE to : kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła,bioelektrownie i biogazownie , elektrownie wodne oraz wiatrowe.  Największe z nich realizowane będą w powiecie buskim w Gminie Tuczępy. Powstać ma tam Świętokrzyski Park OZE i będzie to jedna z największych tego typu inwestycji w Polsce. Należy również zaznaczyć, że to nie koniec planowanych inwestycji. Następne plany dotyczą innych gmin powiatu buskiego. W latach 2014-2016 została zrealizowana  inwestycja z zakresu OZE tj. montaż kolektorów słonecznych w około 3900 gospodarstwach indywidualnych w powiecie buskim i pińczowskim. W najbliższym czasie będzie zamontowanych i uruchomionych 270 mikro-instalacji na terenie gminy Busko-Zdrój sfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Nasza szkoła jak zawsze odpowiadając na potrzeby rynku pracy otworzyła kierunek, który dostarczy fachowców potrafiących instalować i serwisować urządzenia stosowane w technologiach OZE. Stajemy się także ważnym elementem unowocześnienia szkolnictwa zawodowego w powiecie buskim. W ZST-I kierunek ten wpisuje się w aspiracje szkoły chcącej kształcić młodzież w zawodach opartych na nowoczesnych technologiach, stwarzających możliwość dalszego rozwoju poprzez podejmowanie dalszego kształcenia w wyższych uczelniach, czy też podejmowania pracy w branżach gospodarki wykorzystujących technologie OZE

Nowoczesna baza dydaktyczna i doskonale przygotowana kadra pedagogiczna są gwarancją sukcesu nowego kierunku.

W ramach programu Erasmus+ nasi uczniowie odbywają praktyki zawodowe w Hiszpanii.