Busko-Zdrój
Technikum
Technikum Nr 3
Zespół szkół
Adres
Janusza Kusocińskiego 3B, 28-100 Busko-Zdrój
Telefon
413782472
Fax
413788515
E-mail
Strona www
Dyrektor
Lucyna Wojnowska
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU - MODELE OGRODÓW
 • TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU - ZAPOZNANIE Z PODSTAWOWYMI NARZĘDZIAMI
 • TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU - FORMOWANIE ROŚLIN
 • TECHNIK BUDOWNICTWA - PROJEKTOWNIE BUDYNKÓW
 • TECHNIK BUDOWNICTWA - POZNANIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
 • TECHNIK BUDOWNICTWA W PRAKTYCE
 • TECHNIK HOTELARSTWA - RECEPCJA
 • TECHNIK HOTELARSTWA - PRZYGOTOWANIE POKOJU
 • TECHNIK HOTELARSTWA - PRZYGOTOWANIE BUFETU
 • TECHNIK GEODETA - WYKONYWANIE POMIARÓW
 • TECHNIK GEODETA - ĆWICZENIA
 • TECHNIK GEODETA - OPRACOWANIE MATERIAŁU Z TERENU
 • TECHNIK LOGISTYK W TRANSPORCIE
 • TECHNIK LOGISTYK - MAGAZYNOWANIE TOWARÓW
 • TECHNIK LOGISTYK W PRAKTYCE
Opis

FILM O NAS:

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju. - YouTube

ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU:

(11) ZSTiO im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju | Facebook

Inne przydatne linki:
https://instagram.com/zstio.busko/

https://www.tiktok.com/@zstiobusko/

Technikum Nr 3 wchodzi w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju. Posiadamy ponad czterdziestoletnie doświadczenie w kształceniu fachowców w wielu dziedzinach. Nasza placówka jako jedyna w regionie posiada certyfikat Szkoły Przedsiębiorczości.

Technik budownictwa

Jeżeli chcesz zostać poszukiwanym na rynku specjalistą w branży budowlanej – nie znajdziesz lepszej oferty niż technik budownictwa. Wieloletnia tradycja i doświadczenie w kształceniu młodzieży w zawodach budowlanych, połączona z nowoczesnymi metodami nauczania, prowadzi do pozyskania rzetelnej specjalistycznej wiedzy i umiejętności przez naszych absolwentów.

Co w przyszłości będziesz robił jako technik budownictwa? Będziesz uczestniczył w robotach budowlanych, prowadził dokumentację budowy, przygotowywał i kontrolował produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa, sprawował nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej. Ponadto będziesz sporządzał kosztorysy i mniej skomplikowane prace projektowe oraz wykonywał inwentaryzacje budowlane. Dodatkowo samodzielnie lub pod kierunkiem inżyniera projektował, wykonywał lub sprawował nadzór nad realizacją małych obiektów inżynierskich w postaci małych mostów, wiaduktów, przejść podziemnych, konstrukcji żelbetowych, stalowych lub drewnianych, szkieletów, ścian, dachów, garaży, schodów, tuneli oraz basenów i obiektów hydrotechnicznych.

Technik architektury krajobrazu

Technik architektury krajobrazu to bardzo ciekawy kierunek dla osób z wyobraźnią przestrzenną i dużą inwencją twórczą. Przed specjalistami tej branży otwierają się interesujące perspektywy. Zarówno wielkie inwestycje na skalę ogólnokrajową, jak i te podejmowane w mniejszej skali wymagają aranżowania przestrzeni wokół nich. Wystarczy spojrzeć na nową część buskiego parku zdrojowego czy otoczenie wielu nowo powstałych domów. Inwestorzy chcą powierzać zadanie zagospodarowania ogrodów osobom kompetentnym wykazującym się profesjonalizmem. Jeżeli botanika i zmysł estetyczny nie są ci obce, jesteś kreatywny i nie obawiasz się samodzielności w działaniu, masz szanse zdobyć dobry, satysfakcjonujący cię finansowo zawód. Jako technik architektury krajobrazu z pewnością nie zasilisz grona bezrobotnych.

Perspektywy pracy:

 • biura projektowe

 • pracownie architektoniczne

 • własna działalność gospodarcza

Technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa to zawód, który przygotowuje naszych absolwentów do pracy w sektorze przemysłu turystycznego. W trakcie nauki w szkole, specjalnie dobrane przedmioty oraz tematyka zajęć w połączeniu z doświadczeniem i wiedzą profesjonalnej kadry, zapewnią naszym uczniom otrzymanie rzetelnej wiedzy ogólnej i umiejętności zawodowych, wymaganych przy egzaminie maturalnym i przy egzaminie zawodowym. Duży nacisk kładziemy na naukę języków obcych z uwzględnieniem specyfiki językowej zawodu,
co ułatwia naszym absolwentom, znalezienie pracy zarówno w kraju jak i poza jego granicami.

Nasi uczniowie nabywają potrzebną wiedzę praktyczną odbywając praktyki zawodowe w atrakcyjnych miejscach w kraju i za granicą. Zawód, który proponujemy absolwentom szkoły podstawowej jest zawodem interesującym, przyszłościowym, na dłuższym etapie niezależnym od chwilowych sytuacji kryzysowych. Praca w branży hotelarskiej daje możliwość poznania nowych ciekawych ludzi, otwarcia na świat, zwiedzania najciekawszych miejsc, spełnienia się w podróżach.

Miejscami pracy technika hotelarstwa są obiekty bazy noclegowej takie jak: hotele, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy, a także współczesna baza ruchoma: promowa, kolejowa, lotnicza. Technik hotelarstwa może być również zatrudniany w organach administracji samorządowej, związanych z usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług hotelarskich. Jesteśmy również zrzeszeni w Polskiej Izbie Hotelarskiej.

Technik geodeta

Jeśli myślisz o zdobyciu ciekawego, a jednocześnie dającego satysfakcję finansową zawodu, powinieneś zastanowić się, czy to nie jest najlepsza droga do realizacji tych zamierzeń. Tylko pomyśl: mnóstwo placów budowy, nowych dróg i linii energetycznych. Wszędzie tam niezbędni są geodeci z ich specjalistyczną wiedzą i sprzętem.

Czym właściwie zajmuje się technik geodeta? Wiem, że lubisz konkrety, oto one: współdziała z inżynierem geodetą (o różnych specjalnościach) przy prowadzeniu prac geodezyjnych takich jak: pomiary astronomiczne, grawimetryczne, zakładanie i pomiar osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych, pomiary sytuacyjne, wysokościowe i topograficzne, wykonywane metodami pomiaru bezpośredniego i metodami fotogrametrycznymi.

Zadania zawodowe technika geodety to:

 • sporządzanie kosztorysów prac geodezyjnych;

 • wykonywanie stabilizacji punktów szczegółowych osnów geodezyjnych;

 • dokonywanie pomiarów sytuacji i rzeźby terenu, przekrojów i profilów, szczegółów technicznych kolejowych i drogowych, obiektów inżynierskich przemysłowych, budowlanych itp.;

 • wyznaczanie elementów planów zagospodarowania przestrzennego, obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego;

 • prowadzenie dokumentacji technicznej i rozliczeniowej wykonanych prac;

 • kartowanie i rysowanie map;

 • wykonywanie prac operatora urządzeń komputerowych i ploterów;

 • wykonywanie geodezyjnej obsługi budowy wysokich budynków, zakładów przemysłowych, różnych budowli oraz montażu precyzyjnych maszyn przemysłowych;

 • zakładanie, prowadzenie i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków, również w systemie komputerowym;

 • wykonywanie rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości;

 • wymienianie i scalanie gruntów rolnych i leśnych;

 • obsługiwanie administracyjne ludności w zakresie geodezji, kartografii, ewidencji gruntów i budynków oraz gospodarki gruntami.

Technik logistyk

Zawód technik logistyk jest obecnie zawodem deficytowym, czyli poszukiwanym na rynku pracy.

Absolwent tego kierunku, jest przygotowany do planowania, organizowania, kierowania i kontrolowania przemieszczania towarów od producenta do konsumenta.

Do podstawowych zadań technika logistyka, należy również przyjmowanie i wydawanie towarów z magazynu. Ponadto prawidłowe ich oznakowanie, przestrzeganie terminów ważności i trwałości towarów oraz terminów zwrotu opakowań. Prowadzenie dokumentacji magazynowej przy użyciu programów komputerowych lub metodami tradycyjnymi, czynny udział w inwentaryzacjach oraz nadzór nad pracą osób zatrudnionych w magazynie. W tym celu wykorzystuje systemy informatyczne.

Branża ta, rozwija się bardzo prężnie od momentu otworzenia granic po wstąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej. Świat podlega procesowi globalizacji, a jednym z jego następstw jest tworzenie się nowych rynków zbytu na rozmaite produkty. Wszystkie muszą zostać przetransportowane, a ponieważ ich liczba rośnie, także sektor usług transportowych i logistycznych stale się rozbudowuje. Rynek usług logistycznych ciągle się rozwija i stale wzrasta zapotrzebowanie na tego typu pracowników.

Jako technik logistyk, możesz pracować w różnego rodzaju firmach handlowych, zakładach budowlanych, dystrybucyjnych i transportowych. Ponadto możesz znaleźć zatrudnienie w komunikacji i dystrybucji towarów. Często logistycy zajmują stanowiska kierownicze i specjalistyczne. Są niezbędni w niemal każdej większej firmie. Ponadto przyszli nasi absolwenci, będą mogli zakładać swoje własne firmy transportowe, kurierskie, czy centra dystrybucyjne, co daje dużą samodzielność i niezależność finansową.Oferta
Historia

Historia Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiegow Busku-Zdroju znajdziesz klikając w link:

Z.S.T. i O. im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju - HISTORIA SZKOŁY (budowlanka.edu.pl)

Koła zainteresowań

Koła przedmiotowe:
Szkolne koło matematyczne,
w ramach którego organizowane cykliczne zajęcia pozalekcyjne dla pasjonatów matematyki.

Szkolne koło informatyczne, jak sama nazwa wskazuje dla rozwijania umiejętności informatycznych. 

Szkolne koło historyczne, w ramach którego prowadzone zajęcia pozalekcyjne dla miłośników historii.

Szkolne koło geograficzno-turystyczne, gdzie można rozwijać swe zamiłowania do  poznawania pięknego Świata i podróży.

Szkolne koło języka angielskiego, gdzie można rozwijać swe umiejętności lingwistyczne.

Szkolne koło budowlane - zajęcia pozalekcyjne w ramach przygotowań do Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

Szkolne koło hotelarskie, pod nazwą WARSZTATY HOTELARSKIE - zajęcia pozalekcyjne dla klas hotelarskich, na których poza zajęciami warsztatami w hotelach uczniowie poznają zasady pracy w obsłudze konsumenta.

Szkolne koło historyczne, dla tych co lubią poszerzać informację o minionych czasach.
Szkolne koło recytatorskie, zajęcia dla uczniów, którzy chcą ćwiczyć swoją wymowę i dykcję.
Koła zainteresowań:

 • Zespół taneczny „The Construction Dance”
 • Zespół wokalno-muzyczny
 • PCK
 • Szkolne Koło Wolontariatu
 • Piłka ręczna dziewcząt i chłopców
 • Zajęcia ogólnorozwojowe na siłowni
Osiągnięcia

Aby zapoznać się z osiągnięciami naszych uczniów kliknij w link:

Z.S.T. i O. im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju - OSIĄGNIĘCIA (budowlanka.edu.pl)Kontakty zagraniczne
Współpraca z pracodawcami

Szkoła poza organizowaniem praktyk dla uczniów we własnych pracowniach symulacyjnych, współpracuje także w tym zakresie z pracodawcami na rynku krajowym i zagranicznym.

Więcej na ten temat uzyskasz pod linkiem:

Z.S.T. i O. im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju - STREFA PRACODAWCÓW (budowlanka.edu.pl)

Zajęcia pozalekcyjne

Klikając w poniższy link dowiesz się więcej o propozycji zajęć pozalekcyjnych dla naszych uczniów.

SKS cheerleaders – zajęcia w szkolnym zespole taneczno-sportowym, który uświetnia wiele imprez szkolnych i sportowych.

SKS zajęcia ogólnorozwojowe, na których można rzeźbić swe ciało na profesjonalnej siłowni oraz doskonalić swe umiejętności z zakresu zespołowych gier sportowych.

Drzwi otwarte

Więcej o naszej szkole dowiesz się klikając w poniższy link:

https://prezi.com/view/FNcOOmbxOfRAXmR7HWQv/


Dojazd

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących mogą skorzystać z Internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki, znajdującego się w Busku-Zdroju przy al. Mickiewicza 21.


Tu znajduje się nasza szkoła:

https://www.google.com/maps/place/Zesp%C3%B3%C5%82+Szk%C3%B3%C5%82+Technicznych+i+Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85cych+im.+Kazimierza+Wielkiego/@50.4644357,20.711288,17z/data=!4m5!3m4!1s0x4717c23b47e49adf:0x682078565a1a7fc5!8m2!3d50.464405!4d20.712436?hl=pl-PL