Brzozów
Technikum
Technikum Nr 2 - 1TB7- Technik Urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Nazwa oddziału

 1TB7- Technik Urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  geografia

Przedmioty rozszerzone

matematyka

geografia

język obcy nowożytny

fizyka

Zawody

 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Opis

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (311930)

jest nowym szerokoprofilowym, przyszłościowym zawodem. Stanowi on odpowiedź na zmieniającą się strukturę źródeł energii, wśród których szczególną rolę stanowią źródła o charakterze niekonwencjonalnym. Wyczerpywanie się zasobów paliw kopalnych oraz konieczność ograniczania emisji dwutlenku węgla sprawiają, że rośnie zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii: słoneczną, wiatrową, wodną, geotermalną oraz biomasą. Do montażu, eksploatacji i serwisowania tych urządzeń poszukiwani będą technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w budynku Warsztatów Szkolnych. Zajęcia praktyczne realizowane są w pracowni przystosowanej do prowadzenia zajęć praktycznych związanych z wykonywaniem oraz eksploatacją urządzeń energetyki odnawialnej.  W pracowni znajdują się niezbędne materiały, urządzenia oraz narzędzia potrzebne do realizacji tematyki zajęć. Pracownia spełnia warunki  do przeprowadzania egzaminów zawodowych z części praktycznej z kwalifikacji ELE.10. Szkoła dysponuje nowoczesną pracownią wyposażoną w tablicę multimedialną, komputer z drukarką, oraz stanowiska komputerowe dla uczniów. Przy opracowaniu dokumentacji i kosztorysów robót związanych z energetyką odnawialną wykorzystuje się oprogramowanie: Norma Pro, Autocad.

kwalifikacje wyodrębnione  w zawodzie:


ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,


ELE.11 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.