Brzozów
Technikum
Technikum Nr 2 - 1TB6- Technik Budowy Dróg
Nazwa oddziału

 1TB6- Technik Budowy Dróg

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  geografia

Przedmioty rozszerzone

matematyka

geografia

język obcy nowożytny

fizyka

Zawody

 Technik budowy dróg

Opis

Technik budowy dróg (311216)

to zawód bardzo wszechstronny, ciekawy, wymagający szerokiej wiedzy z dziedziny budownictwa. Daje on kwalifikacje do wykonywania licznych prac budowlanych, głównie związanych z budową dróg. Technik budowy dróg pracuje zazwyczaj w zespole. Jego przełożonym może być np. kierownik. Może również sam pełnić rolę kierownika zespołu, będąc liderem, wyznaczając zadania i kontrolując postępy prac drogowych. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w budynku Warsztatów Szkolnych. Zajęcia praktyczne realizowane są w pracowniach przystosowanych do wykonywania  robót drogowych. Pomieszczenia pracowni składają się ze stanowisk, w których znajdują się niezbędne materiały, narzędzia oraz sprzęt do wykonywania ćwiczeń praktycznych. Wyżej wymienione pracownie spełniają warunki  do przeprowadzania egzaminów zawodowych z części praktycznej z kwalifikacji BUD.13

kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:


BUD.13. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych;


BUD.15. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów.