Augustów
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 - I o operator obrabiarek skrawających
Nazwa oddziału

 I o operator obrabiarek skrawających

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • fizyka

Zawody

 Operator obrabiarek skrawających

Opis

Osoba kształcąca się w zawodzie Operator Obrabiarek Skrawających posiada następujące umiejętności:
• obsługi i nadzoru uniwersalnych, półautomatycznych i automatycznych obrabiarek skrawających, takich jak: tokarki, frezarki, w tym obrabiarki sterowane numerycznie (komputerowo);
• przygotowania stanowiska pracy,
• ustawiania parametrów i nadzór nad pracą obrabiarek;
• przygotowywania stanowiska pracy, w tym zaznajamianie się z rysunkiem technicznym lub wzorcem i przygotowywania narzędzi do pracy;
• wykonywania i czytania rysunków technicznych;
• wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z  wymaganiami dokumentacji technologicznej;
• ustalania korekcji poszczególnych narzędzi zamocowanych w głowicy, w zależności od naddatku i innych czynników wpływających na dokładność obróbki;
• regulowania mechanizmów roboczych poszczególnych maszyn i urządzeń;
• kontrolowania jakości obrabianych powierzchni szablonami, sprawdzianami, suwmiarkami, mikrometrem i innymi przyrządami, w zależności od wymaganej dokładności wykonywanej obróbki;
• czyszczenia i konserwowania obsługiwanych maszyn, urządzeń i przyrządów;
• sprawdzania stanu technicznego i określanie stopnia zużycia narzędzi skrawających;
• wykrywania nieprawidłowości pracy, usuwanie drobnych usterek maszyn i urządzeń skrawających oraz zgłaszanie awarii;
• posługiwania się oprogramowaniem komputerowym wspierającym wykonywanie zadań zawodowych, w tym zadań projektowych;
• przestrzegania zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowania przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożaroweji ochrony środowiska

Operator obrabiarek skrawających może pracować jako:
- młodszy operator – na początku kariery,
- operator – po nabyciu doświadczenia,
- operator/programista – po uzyskaniu tytułu technika i skończeniu szkolenia „programowanie maszyn CNC”,
- brygadzista – po nabyciu doświadczenia i uzyskaniu tytułu technika mechanika lub mistrza,
- kierownik oddziału obróbki skrawaniem – po uzyskaniu tytułu technika mechanika lub mistrza,
- technolog – po uzyskaniu wykształcenia wyższego i zdobyciu tytułu inżyniera.

MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Absolwent kształcenie w zawodzie operator obrabiarek skrawających po potwierdzeniu kwalifikacji MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.