Powiat Aleksandrowski
Powiat Aleksandrowski
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Instrukcja - wprowadzanie wyników egzaminu 8-klasisty i zmiana preferencji od 31 lipca do 4 sierpnia do godz. 15:00
Instrukcja - wprowadzenie ocen ze świadectwa i wyników egzaminu ósmoklasisty
Instrukcja elektronicznego przesyłania dokumentów do szkoły pierwszego wyboru
Terminy postępowania rekrutacyjnego - Powiat Aleksandrowski
Zasady rekrutacji
Terminy postępowania rektutacyjnego ogłoszone przez MEN TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA ORAZ LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA DOROSŁYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020r.zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19