Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 1 - technik analityk
Nazwa oddziału

 technik analityk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • chemia

Przedmioty rozszerzone

język angielski

chemia

Zawody

 Technik analityk

Dodatkowe wymagania

 zaświadczenie lekarskie

Opis

KWALIFIKACJE

CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych

GŁÓWNE ZADANIA I CZYNNOŚCI ZAWODOWE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik analityk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych: w zakresie kwalifikacji CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników
chemicznych i próbek do badań analitycznych:
a) dobierania sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych,
b) pobierania i przygotowywania próbek do badań w laboratorium
analitycznym;
i
w zakresie kwalifikacji CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych:
a) prowadzenia badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych,
b) prowadzenia badań bioanalitycznych,
c) prowadzenia badań środowiskowych.

PREDYSPOZYCJE DO WYKONYWANIA ZAWODU

• ogólna dobra wydolność fizyczna;
• sprawność zmysłu dotyku;
• sprawność narządu wzroku i słuchu;
• ostrość wzroku i słuchu;
• rozróżnianie barw;
• zręczność rąk;
• zręczność palców;
• komunikatywność;
• odporność na stres;
• cierpliwość;
• dokładność;
• kreatywność;
• zainteresowania techniczne;
• koordynacja wzrokowo-ruchowa;
• zdolność podejmowania decyzji;
• planowanie pracy własnej i zespołowej;
• podzielność uwagi;
• gotowość do ciągłej nauki i nabywania nowych
umiejętności;
• gotowość do pracy w szybkim tempie;
• gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych;
• zdolności analityczne.