Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 1 - technik ochrony środowiska
Nazwa oddziału

 technik ochrony środowiska

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • biologia

Przedmioty rozszerzone

język angielski

biologia

Zawody

 Technik ochrony środowiska

Dodatkowe wymagania

 zaświadczenie lekarskie

Opis

KWALIFIKACJE

CHM.05. Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska

GŁÓWNE ZADANIA I CZYNNOŚCI ZAWODOWE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik ochrony środowiska powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji CHM.05. Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska:
1) monitorowania poziomu zanieczyszczeń powietrza, wód i gleb;
2) oceny stanu powietrza, wód i gleb;
3) planowania i prowadzenia gospodarki odpadami;
4) planowania i realizacji działań na rzecz ochrony środowiska.

PREDYSPOZYCJE DO WYKONYWANIA ZAWODU

• ogólna dobra wydolność fizyczna;
• sprawność zmysłu dotyku;
• sprawność narządu wzroku i słuchu;
• ostrość wzroku i słuchu;
• rozróżnianie barw;
• zręczność rąk;
• zręczność palców;
• komunikatywność;
• odporność na stres;
• cierpliwość;
• dokładność;
• kreatywność;
• spostrzegawczość;
• wysoka sprawność manualna;
• zainteresowania techniczne;
• wyobraźnia przestrzenna;
• koordynacja wzrokowo-ruchowa;
• wyobraźnia konstrukcyjna i techniczna;
• zdolność podejmowania decyzji;
• planowanie pracy własnej i zespołowej;
• podzielność uwagi;
• gotowość do ciągłej nauki i nabywania nowych
umiejętności;
• gotowość do pracy w szybkim tempie;
• gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych;
• zdolności analityczne.