Powiat Aleksandrowski
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 - mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych
Nazwa oddziału

 mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny

Zawody

 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

Dodatkowe wymagania

 zaświadczenie lekarskie

Opis

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie
mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
jest przygotowany do:

 

1)    użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej

2)    obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie

3)    oceniania stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych

4)    wykonywania prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi

 

Kwalifikacje

 

MG.03. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

 

1.    Użytkowanie pojazdów stosowanych w rolnictwie

2.    Użytkowanie maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

3.    Obsługa techniczna i naprawa pojazdów stosowanych w rolnictwie

4.    Obsługa techniczna i naprawa maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

 

Możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych po potwierdzeniu kwalifikacji MG.03. Eksploatacja  pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik  mechanizacji rolnictwa i agrotroniki po potwierdzeniu kwalifikacji G.42. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie oraz po uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

 

 

Bezpłatne prawo jazdy kategorii B (samochód osobowy)

Bezpłatne prawo jazdy kategorii T (ciągnik rolniczy)