Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 1 - technik organizacji turystyki
Nazwa oddziału

 technik organizacji turystyki

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

język angielski

geografia

Zawody

 Technik organizacji turystyki

Dodatkowe wymagania

 zaświadczenie lekarskie

Opis

HGT.08.

obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych


Kształcenie w zawodzie technik organizacji turystyki odbywa się:
• w pięcioletnim technikum;
• na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

GŁÓWNE ZADANIA I CZYNNOŚCI ZAWODOWE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik organizacji turystyki powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych: w zakresie kwalifikacji HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych:
a) projektowania imprez i usług turystycznych,
b) zamawiania imprez i usług turystycznych;
i
w zakresie kwalifikacji HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych:
a) prowadzenia informacji turystycznej,
b) obsługi klientów korzystających z usług turystycznych,
c) rozliczania usług i imprez turystycznych

PREDYSPOZYCJE DO WYKONYWANIA ZAWODU

• komunikatywność;
• spostrzegawczość;
• kreatywność;
• cierpliwość;
• życzliwość i otwartość;
• subtelność;
• dokładność;
• odporność emocjonalna,
• wysoka kultura osobista;
• samodzielność;
• asertywność;
• podzielność uwagi;
• umiejętność szybkiego nawiązywania kontaktu;
• gotowość do pracy w szybkim tempie;
• łatwość przechodzenia z jednej czynności do drugiej;
• wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny;
• gotowość do tworzenia i podtrzymywania sieci kontaktów
z klientami;
• zainteresowania menedżerskie;
• zdolność radzenia sobie z emocjami klientów i presją
otoczenia;
• gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych.