Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 2 - technik ekonomista
Nazwa oddziału

 technik ekonomista

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny ,  geografia

Przedmioty rozszerzone

matematyka lub język angielski

Zawody

 Technik ekonomista

Dodatkowe wymagania

 Zaświadczenie lekarskie

Opis

"Twórcze myślenie to przełamywanie utartych schematów, by spojrzeć na sprawy z różnych punktów widzenia" (E. de Bono)

W trakcie nauki zostaniesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej:

 • stosowanie wybranych przepisów prawa w prowadzeniu działalności;
 • prowadzenie dokumentacji biurowej i magazynowej;
 • prowadzenie dokumentacji procesu sprzedaży;
 • gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątku;
 • sporządzanie biznesplanu

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:

 • prowadzenie rekrutacji i selekcjonowanie kandydatów do pracy;
 • sporządzanie dokumentacji kadrowej;
 • prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi;
 • rozliczanie wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS;
 • prowadzenie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń;
 • prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych;
 • prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami.