Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 1 - TECHNIK AGROBIZNESU
Nazwa oddziału

 TECHNIK AGROBIZNESU

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

geografia

Zawody

 Technik agrobiznesu

Dodatkowe wymagania

 zaświadczenie lekarskie

Opis

TECHNIK AGROBIZNESU

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu jest przygotowany do:

1.   wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej

2.   wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji zwierzęcej

3.   prowadzenia i obsługiwania pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej

4.   prowadzenia sprzedaży zwierząt i produktów rolnych

5.   organizowania i realizowania zadań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w agrobiznesie

6.   organizowania i wykonywana prac związanych z przetwórstwem spożywczym

7.   prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie

 

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej

ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

 

MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI:
Absolwent szkoły w zawodzie technik agrobiznesu, po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej, może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik rolnik.