Powiat Aleksandrowski
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 - MECHANIK - OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH
Nazwa oddziału

 MECHANIK - OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Dodatkowe wymagania

 zaświadczenie lekarskie

Opis

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych jest przygotowany do:

1. użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej

2. obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie

3. oceniania stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych

4. wykonywania prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE:

ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.08. Eksploatacja  systemów  mechatronicznych  w rolnictwie oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego, może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.