Powiat Aleksandrowski
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 - KIEROWCA MECHANIK
Nazwa oddziału

 KIEROWCA MECHANIK

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Dodatkowe wymagania

 zaświadczenie lekarskie

Opis

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kierowca mechanik jest przygotowany do:

1. przygotowania do kierowania pojazdami samochodowymi w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B, C

2. oceniania stanu technicznego środków transportu drogowego

3. wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego

4. wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE:

TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego

MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kierowca mechanik, po potwierdzeniu kwalifikacji TDR.02. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego, może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik transportu drogowego.