Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 1 - TECHNIK AGROBIZNESU
Nazwa oddziału

 TECHNIK AGROBIZNESU

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Geografia

Dodatkowe wymagania

 zaświadczenie lekarskie

Opis

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu jest przygotowany do:

1. wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej

2. wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji zwierzęcej

3. prowadzenia i obsługiwania pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej

4. prowadzenia sprzedaży zwierząt i produktów rolnych

5. organizowania i realizowania zadań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w agrobiznesie

6. organizowania i wykonywana prac związanych z przetwórstwem spożywczym

7. prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej

ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI:
Absolwent szkoły w zawodzie technik agrobiznesu, po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej, może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik rolnik.

Bezpłatne prawo jazdy kategorii B (samochód osobowy)
Bezpłatne prawo jazdy kategorii T (ciagnik rolniczy)