Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 1 - TECHNIK GEODETA
Nazwa oddziału

 TECHNIK GEODETA

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Matematyka

Dodatkowe wymagania

 zaświadczenie lekarskie

Opis

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik geodeta jest przygotowany do:

1. zakładania i pomiaru osnów pomiarowych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu

2. sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych

3. wykonywania pomiarów realizacyjnych, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów

4. wznawiania znaków granicznych i wyznaczania punktów granicznych, wykonywania podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, scaleń i wymiany gruntów, scaleń i podziałów nieruchomości oraz wywłaszczeń nieruchomości

5. aktualizacji i modernizacji bazy danych katastru nieruchomości

6. wprowadzania danych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich aktualizacji

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

BUD.18.Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów.

BUD.19.Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.