Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 2 - Technikum Ekonomiczne
Nazwa oddziału

 Technikum Ekonomiczne

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Matematyka

Dodatkowe wymagania

 Zaświadczenie lekarskie

Opis

Technik ekonomista, bierze udział w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, może uczestniczyć w zarządzaniu, planowaniu, organizowaniu, motywowaniu oraz kontroli. Szczegółowe cele jego pracy są bardzo ściśle związane z konkretnym stanowiskiem              i  zakładem pracy w którym pracuje. We wszystkich dziedzinach życia, mniej lub więcej związanych z gospodarką i usługami, pojawia się konieczność rozwiązywania problemów ekonomicznych. Każda instytucja, musi zatrudnić osoby zarządzające, planujące                  i organizujące pracę w firmie. Potrzebni są pracownicy do obliczania dochodów przedsiębiorstwa, prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej i obliczania zarobków pracowników. Na wszystkich stanowiskach pracy technik ekonomista powinien umieć posługiwać się urządzeniami biurowymi oraz posiadać umiejętności pracy z podstawowymi programami komputerowymi.

W trakcie nauki zostaniesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1.   Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej:

O  stosowanie wybranych przepisów prawa w prowadzeniu działalności;

O  prowadzenie dokumentacji biurowej i magazynowej;

O  prowadzenie dokumentacji procesu sprzedaży;

O  gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątku;

O  sporządzanie biznesplanu

2.      Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
 i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
:

O  prowadzenie rekrutacji i selekcjonowanie kandydatów do pracy;

O  sporządzanie dokumentacji kadrowej;

O  prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi;

O  rozliczanie wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS;

O  prowadzenie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń;

O  prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych;

O  prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami.


Zdobędziesz następujące kwalifikacje:

               Kwalifikacja 1:

              EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

               Kwalifikacja 2:

              EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej                             jednostek organizacyjnych