Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 1 - TECHNIK AGROBIZNESU
Nazwa oddziału

 TECHNIK AGROBIZNESU

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Geografia

Opis

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu jest przygotowany do:

1. organizowania i wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą
2. obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej
3. organizowania i wykonywania prac związanych z przetwórstwem spożywczym usługami i handlem
4. prowadzenia marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych
5. prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie

Kwalifikacje:

RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej

1. Prowadzenie produkcji roślinnej
2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej
3. Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie

RL.07. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

1. Prowadzenie działalności gospodarczej w agrobiznesie
2. Planowanie przetwórstwa żywności
3. Prowadzenie rachunkowości i rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa w agrobiznesie

Możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu po potwierdzeniu kwalifikacji RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rolnik po potwierdzeniu kwalifikacji RL. 16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.
 
Bezpłatne prawo jazdy kategorii B (samochód osobowy)
Bezpłatne prawo jazdy kategorii T (ciągnik rolniczy)