Powiat Aleksandrowski
Technikum
Technikum Nr 1 - TECHNIK GEODETA
Nazwa oddziału

 TECHNIK GEODETA

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Matematyka

Opis

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik geodeta jest przygotowany do:

1. zakładania i pomiaru osnów pomiarowych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu
2. sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych
3. wykonywania pomiarów realizacyjnych, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów
4. wznawiania znaków granicznych i wyznaczania punktów granicznych, wykonywania podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, scaleń i wymiany gruntów, scaleń i podziałów nieruchomości oraz wywłaszczeń nieruchomości
5. aktualizacji i modernizacji bazy danych katastru nieruchomości
6. prowadzenia i aktualizacji danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Kwalifikacje:

BD.31. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów

1. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów
2. Sporządzanie opracowań kartograficznych
3. Wykonywanie prac związanych z geodezyjną obsługą inwestycji budowlanych
4. Wykonywanie geodezyjnych pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych

BD.32. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

1. Zakładanie, modernizacja i aktualizacja katastru nieruchomości
2. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z gospodarką nieruchomościami