Powiat Aleksandrowski
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Ciechocinku
Adres
ul.Kopernika 1, 87-720 Ciechocinek
Telefon
542832531
Fax
544160407
E-mail
Strona www
Dyrektor
Jakub Krzewiński
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • Zdjęcie
 • Pierwszy dzień wiosny
 • Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Ciechocinku
 • Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Ciechocinku
 • Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Ciechocinku
 • Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Ciechocinku
 • Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Ciechocinku
 • Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Ciechocinku
 • Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Ciechocinku
 • Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Ciechocinku
 • Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Ciechocinku
 • Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Ciechocinku
 • Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Ciechocinku
 • SKS ALeksandria LO Ciechocinek
 • SKS Aleksandria LO Ciechocinek
 • strefa relaksu
 • strefa relaksu
 • strefa relaksu
 • strefa relaksu
 • Otrzęsiny klas pierwszych
 • Otrzęsiny klas pierwszych
 • Otrzęsiny klas pierwszych
 • Mam talent
 • 1
 • 2
 • 3
 • Kabareton
 • Targi szkół
Opis

W chwili obecnej szkoła dysponuje 14 pracowniami przedmiotowymi, siłownią, nowoczesną pracownią komputerową, biblioteką, czytelnią i czytelnią multimedialną, gabinetem pedagoga. Wszystkie pracownie wyposażone są w nowoczesny sprzęt audiowizualny (komputery, drukarki, internet, serwer, telewizory, magnetowidy, kina domowe pozwalające profesjonalne odtworzenie treści płyt DVD na lekcjach i egzaminach maturalnych). Kadra nauczycielska stara się kształtować u uczniów umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej oraz efektywne rozwijanie talentów, zamiłowań i zainteresowań. Szkoła zatrudnia 22 nauczycieli oraz 6 pracowników administracji i obsługi. Wszyscy nauczyciele zatrudnieni są zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, wśród kadry pedagogicznej połowa posiada ukończone studia podyplomowe, przeważnie jest to kontynuacja specjalizacji studiów wyższych. Podnoszenie wiedzy realizowane jest także przez udział w szkoleniach, warsztatach i innych formach doskonalenia zawodowego. To podnoszenie poprzeczki zawodowej przekłada się na poziom nauczania oraz bogatszą ofertę edukacyjną naszej szkoły. Jest ona modyfikowana w zależności od ogólnych trendów występujących na rynku edukacyjnym oraz zainteresowań klientów. Między innymi, przeprowadzane są wywiady z  uczniami klas ósmych szkół podstawowych w naszym powiecie  na temat ich dalszego kształcenia, zapotrzebowania na rozszerzone przedmioty. Aktualnie w liceum oprócz działalności dydaktycznej prowadzona jest też ożywiona działalność wychowawcza i społeczna. Bardzo aktywnie funkcjonuje Samorząd Uczniowski, Koło Informatyczne, Koło Fotograficzne oraz Uczniowski Klub Sportowy „Kurort”. Samorząd Uczniowski bardzo aktywnie włącza się w życie szkoły. Jest rzeczywistym, nie „malowanym” reprezentantem uczniów w kontaktach z dyrektorem i nauczycielami we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania naszej placówki. Aktywnie odpowiada na wszystkie inicjatywy, przedsięwzięcia przychodzące z zewnątrz (np. takie akcje jak: Szkoła Liderów, Góra Grosza, WOŚP). Jest także inicjatorem i realizatorem swoich własnych inicjatyw (corocznie odbywa się w szkole kilka imprez zorganizowanych przez Samorząd Uczniowski: np. otrzęsiny, dzień nauczyciela, andrzejki, Mam Talent, Konkurs o Patronie Szkoły, mikołajki, wigilia szkolna, koncerty zespołów młodzieżowych, zabawy szkolne i klasowe, konkursy). Naszą sztandarową imprezą jest, w tym roku już IX Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej. Konkurs ma za zadanie doskonalenie nauki języków obcych oraz poznawanie dorobku kulturowego innych państw europejskich. Uczniowie przystępujący do festiwalu wykazują się nie tylko świetną znajomością języka obcego, ale również zdolnościami wokalnymi czy instrumentalnym. Udział w Konkursie to również ćwiczenie z autoprezentacji, współzawodnictwa, odporności na stres, zaprezentowania swoich umiejętności. Konkurs jest również formą prezentacji Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku jako szkoły dobrze przygotowującej do egzaminu maturalnego, ale i Szkoły otwartej na działalność pozalekcyjną. Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej jest wyjątkowo udaną imprezą integrująca młodzież szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu Powiatu Aleksandrowskiego. Konkurs wpisał się na stałe w kalendarium szkolnych imprez i stał się tradycją naszego Liceum.  Uczniowski Klub Sportowy ‘KURORT’ funkcjonuje od 2000 r, i specjalizuje się w piłce siatkowej i koszykowej oraz pływaniu. UKS został powołany do życia z w styczniu 2000 r. Klub jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów LO, rodziców, nauczycieli i sympatyków. Przez 20 lat działalności przez klub przewinęło się ok. 350 członków. Głównymi założeniami działalności klubu są: planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości lokalowe i wyposażenie szkoły w sprzęt sportowy, angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych, uczestniczenie w imprezach sportowych dla uczniów szkoły, organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego i rekreacji. UKS „ Kurort” w latach 2000-2014 dbał o wszechstronny rozwój sportowy i zdrowotny swoich członków. Do historii szkoły przeszły organizowane do 2004 roku spływy kajakowe. Przez okres całego roku szkolnego odbywają się zajęcia z gier sportowych. Członkowie UKS oraz pozostali uczniowie mogą też korzystać w wyznaczonych godzinach z siłowni szkolnej. UKS Kurort jest także organizatorem wielu imprez integrujących członków naszego klubu z uczniami innych szkół średnich powiatu. Posiadamy częste kontakty sportowe z wieloma szkołami spoza powiatu aleksandrowskiego ( np. IV LO, X LO w Toruniu, oraz wiele szkół zrzeszonych w Towarzystwie Szkół Staszicowskich). Od 2019 roku przy szkole działa klub siatkówki żeńskiej SKS Aleksandria i jego Oddział Terenowy Ciechocińska Akademia Siatkówki, którego trzon stanowią nasze uczennice i który zalicza się do najlepszej trójki wśród drużyn dziewcząt z województwa kujawsko - pomorskiego. Przez trzynaście lat szkoła prowadziła wymianę z Gimnazjum ASPEL w Rees w Niemczech. W wymianie wzięło udział ok. 260 uczniów. Były to dziesięciodniowe pobyty grupy niemieckiej (przełom maja i czerwca) w Polsce, a następnie grupa naszej młodzieży przebywała 10 dni w Niemczech (zwykle we wrześniu). Najważniejszym i najcenniejszym doświadczeniem było to, że uczniowie przebywali w domach swoich partnerów. Pozwoliło to, na przełamywanie etnocentryzmu, stereotypów, barier kulturowych i kształtowało więzi wspólnotowe oparte na szczerej przyjaźni. Na co dzień zapraszamy na naszą stronę internetową: www.lociechocinek.pl oraz na profil szkoły na Facebooku, gdzie prezentujemy naszą działalność, osiągnięcia oraz migawki fotograficzne z życia szkoły.   

Oferta
Dojazd
centrum miasta, w pobliżu Parku Zdrojowego i tężni, 100m od dworca autobusowego. https://www.google.pl/maps/place/Liceum+Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce+im.+S.+Staszica/@52.881561,18.79104,18z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x471cb70dfea5a69b:0xe68b275d2d341ed 8
Historia
Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica zostało utworzone na podstawie Zarządzenia Ministerstwa Oświaty z dnia 17 lipca 1946 r. w sprawie utworzenia Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku (Dz. Urz. Nr 12 z 1946r.). W pierwszym roku zorganizowano trzy klasy roczne: wstępną, drugą gimnazjalną i pierwszą licealną oraz cztery klasy semestralne: I, II, III, IV na poziomie gimnazjum. Już w pierwszym półroczu roku szkolnego 1946/47 odbyła się tzw. „mała matura” kończąca naukę po czwartej klasie gimnazjum, uprawniająca do kontynuowania jej w dwuletnim liceum. Druga „mała matura” miała miejsce w końcu roku szkolnego, trzecia w pierwszym półroczu 1947/48, a czwarta i ostatnia w czerwcu 1948 r. Przy końcu roku szkolnego 1947/48 odbyła się „duża matura” będąca zakończeniem okresu nauki w liceum. W czasie prawie 69-letniej działalności szkoły zmieniali się uczniowie, pedagodzy, zmieniało się wnętrze szkoły i otoczenie. Wybór gmachu Hotelu Millera na siedzibę szkoły, zawdzięczamy Panu Henrykowi Ciechorskiemu, pierwszemu Prezesowi Komitetu Rodzicielskiego działającego przy szkole. Udało mu się przekonać Zarząd Miejski, burmistrza, przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Toruniu o dobrym wyborze byłej niemieckiej posesji w centrum miasta na szkołę średnią. Od początku działalności szkoły trwały gruntowne remonty, wyburzanie ścian, przystosowanie apartamentów hotelowych do pełnienia funkcji klas lekcyjnych. Z pewnością należą się słowa uznania kolejnym dyrektorom zarządzającym działalnością szkoły, którzy przyczynili się do tego, że powstało czternaście gabinetów wykładowych, dobrze wyposażonych. Po roku 1948 szkoła straciła charakter neutralności światopoglądowej, organizowane przez władze partyjne masówki, akademie czczące Lenina, Stalina, rewolucję październikową, wprowadzanie czynów społecznych, wymuszanie na nauczycielach przynależności do PZPR – to tylko niektóre z form oddziaływania socjotechnicznego na młodzież i kadrę. Młodzież organizowano nie tylko do obchodów świąt państwowych, lecz także przedsięwzięć propagandowych. Jako obligatoryjny został wprowadzony język rosyjski, uczniowie zbiorowo chodzili do kina na filmy radzieckie, aktywnie działało koło Towarzystwo Przyjaźni Polsko – Radzieckiej, w ten sposób próbowano kształtować potrzeby kulturalne młodzieży. Mimo tych zabiegów szkoła nie zatraciła swojego niezależnego charakteru. Rozbudzała wśród młodych ludzi ciekawość świata, o czym świadczą imprezy turystyczne i krajoznawcze, zaspakajała potrzeby poznawcze oraz artystyczne poprzez tworzenie kółek zainteresowań. W kronikach szkolnych są zapisy o kółku teatralnym pod kierunkiem Aleksandra Nowackiego, zespole tanecznym, którym kierowała Powłowa. Szkoła brała czynny udział w życiu środowiska sprawując opiekę nad pomnikami, parkami, zieleńcami. Liceum cieszyło się dużym autorytetem w mieście, szczególnie duży odsetek młodzieży dostawał się na studia medyczne i prawnicze. Po transformacji ustrojowej w 1989 r. zrezygnowano z politycznej funkcji szkoły, skończyły się naciski o charakterze politycznym na kadrę i młodzież, nastąpiła rewizja treści nauczania języka polskiego i historii. Najważniejsze stały się wyniki w nauce, mierzone liczbą absolwentów, którzy podejmowali studia wyższe. Zaczęto zwracać uwagę na kształtowanie postaw prospołecznych, wrażliwości estetycznej i kulturalnej (od 2003 r. jako przedmiot obowiązkowy wprowadzona została wiedza o kulturze). O poziomie nauczania w naszej szkole, w tamtym okresie niech świadczy fakt, że uczeń Andrzej Jamiołkowski (obecnie profesor zwyczajny, był trzy raz wybierany na rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ) w 1964 r. zajął I miejsce w XIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Fizycznej. Sądzę, ze ten fakt dobitnie świadczy o poziomie nauczanej w naszej szkole fizyki i matematyki. Absolwentem ciechocińskiego liceum jest obecny dyrektor szkoły oraz jej siedmiu nauczycieli. Szkoła wypracowała sobie solidną opinię, może trochę twardej, ale dobrej szkoły, przygotowującej do podjęcia studiów wyższych i dobrego startu w życie. Akta szkolne nie podają dalszych losów absolwentów, ale wielu z nich pełni poważne stanowiska, wielu ma duży dorobek naukowy i artystyczny. Jak pisał Horacy, poezja jest receptą na nieśmiertelność, jest pomnikiem budowanym za życia samego poety, ale najczęściej docenianym dopiero po jego śmierci. Tak też było w przypadku Edwarda Stachury. Urodził się we Francji, w 1937 r, kiedy przyjechał z rodzicami do Polski miał jedenaście lat (1948). Lata stalinizmu spędził w Aleksandrowie Kujawskim, od 1953 r. rozpoczął naukę w ciechocińskim liceum, w którym uczył się do roku 1955. Autor „Całej jaskrawości” był uczniem dobrym, a nawet bardzo dobrym. Niestety, stwarzał duże problemy wychowawcze, dlatego musiał zmienić szkołę. Wtedy nikt nie przypuszczał, że ten niesforny młodzieniec stanie się znanym poetą. Debiutował w roku 1956 na łamach dwutygodnika studentów i inteligencji Wybrzeża - Kontrasty. Historia i polityka były dla niego wówczas dużo mniej ważne niż zabiegi o publikację pierwszych wierszy. Pewne problemy z posługiwaniem się językiem polskim oraz wyrastanie na prowincji, gdzie opresyjność historii nie była taka dotkliwa, stworzyło w nim dystans wobec głównego nurtu literatury polskiej, w którym dominowały przemiany października 56. To poczucie samotności i odrębności towarzyszyło mu zawsze, sytuowało go na zewnątrz świata, skazywało na bunt. To bycie w drodze decydowało o jego twórczości. Pewne momenty z życia Stachury związane z Ciechocinkiem można odnaleźć w utworach: Edmund Szerucki, narrator Całej jaskrawości i jego przyjaciel Witek pracują w słynnym uzdrowisku przy czyszczeniu jednego z parkowych, zamulonych stawów. Jest to punkt wyjściowy do fabuły. Również Stachura wraz z Wincentym Różańskim taką samą pracę wykonywali w Ciechocinku, mieszkając u słynnej z wierszy Potęgowej, a w rzeczywistości rodzonej siostry matki poety. Z pewnością był artystą genialnym, zmagającym się ze światem, a potem z chorobą ( pobyty w szpitalu dla psychicznie i nerwowo chorych). 24 lipca 1979 r. w swoim warszawskim mieszkaniu popełnił samobójstwo. Dzisiaj twórczość Edwarda Stachury jest lubiana i doceniana przez wielu ludzi. Potwierdzają to m. in. Ogólnopolskie Spotkania Poetów, czyli „Biała Lokomotywa” w Aleksandrowie Kujawskim i Nieszawie. Postać Edwarda Stachury zajmuje ważne miejsce w polskiej orientacji poetyckiej Hybrydy. Przyjacielem Stachury ze szkolnej ławy był Janusz Żernicki (urodził się w 1939 r. w Ciechocinku), który po ukończeniu naszej szkoły studiował filologię polską na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i pedagogikę na Uniwersytecie Łódzkim. Był związany z Orientacją poetycką Hybrydy. Członek Związku Literatów Polskich. Opublikował tomy   poezji:  " Szept przez wiatry " -  1964,  " Landszaft z wędrującym dnem "  - 1968,     " Trzynaście miesięcy"-1969, " Sen bez skrzypiec "-1970, "Bez zdarzeń"- 1974, "Kurz życie moje"- 1978, "Menady" - 1983, " Wędrowiec w jednym sandale "-1985 za którą otrzymał nagrodę miesięcznika "Poezja" za rok 1985, "Neuryty" 1986, "Wierność martwemu morzu" 1989. W 1998 roku ukazał się także tom wierszy zebranych " Wędrowiec z Tężniopolis". Janusz Żernicki zajmował się również krytyką literacką. jego wiersze tłumaczono m.in. na francuski, hiszpański, macedoński, rumuński. Wśród uczniów ciechocińskiego liceum, którzy w szczególny sposób wyróżnili się są również poeci i prozaicy: Krzysztof Ćwikliński, Zygmunt Dmochowski, Zdzisław Kaczmarek, Dawid Bineman- Zdanowicz, Małgorzata Iwanowska – Ludwińska. Absolwentem naszej szkoły jest także Jerzy Gawinecki  – pułkownik rezerwy Wojska Polskiego, kryptolog, profesor zwyczajny, dr hab. nauk matematycznych, inżynier. W 1971 r. ukończył nasze Liceum. Następnie studiował na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie na Wydziale Chemii i Fizyki Technicznej. Od 1996 roku jest profesorem nadzwyczajnym w Wojskowej Akademii Technicznej i Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie. Jest również dyrektorem Instytutu Matematyki i Kryptologii Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. 23 września 2010 r. zaszczycił nasze Liceum swoją obecnością prof. dr hab. Bogusław Nawrocki. Matematyk, emerytowany wykładowca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był on jednym z pierwszych nauczycieli naszego Liceum w latach 1946-1947. W latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia ( 1965-1969) języka polskiego w naszej szkole uczył Stanisław Bąba - językoznawca, polonista, frazeolog, profesor nauk humanistycznych, zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Członek Komisji Frazeologicznej Komitetu Językoznawstwa PAN, Komisji Kultury Języka PAN, Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Poznaniu oraz Komitetu Redakcyjnego „Języka Polskiego” w Krakowie. Członek zarządu Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Wśród absolwentów naszej szkoły jest też wielu lekarzy, nauczycieli, inżynierów, farmaceutów, księgowych, dziennikarzy, aktorów i pracujących w innych zawadach, może mniej, a może bardziej ważnych, ale z oddaniem spełniających swoje zadania, ponieważ głównie te cechy były zawsze wpajane naszym uczniom. Charakterystyczna jest też dla naszej szkoły tradycja rodzinna kształcenia się w jej murach. W tej chwili kształci się już pokolenie prawnuków, absolwentów z lat czterdziestych i pięćdziesiątych. Często słyszymy od młodzieży stwierdzenie, mój dziadek skończył tę szkołę, moja mama, teraz moja pora. W czasie ponad sześćdziesięciu lat funkcjonowania, szkoła wykształciła ponad trzy tysiące absolwentów, z tej liczby ok. 95% złożyło egzamin dojrzałości.
Koła zainteresowań
Szkolne Koło Informatyczne Uczniowski Klub Sportowy KURORT SKS Aleksandria LO Ciechocinek
Osiągnięcia
Osiągnięcia szkoły dobre efekty nauczania, bardzo dobre wyniki egzaminów dojrzałości i wysoki odsetek absolwentów kontynujących naukę na studiach dziennych, sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, (konkurs matematyczny - „Kangur”, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Olimpiada Języka Angielskiego, Konkurs Językowy Pokaż nam Język, Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Polska Piastów”, projekt „Opowiem Ci o Polsce” pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej i Muzeum Powstania Warszawskiego, projekt „Literacki Atlas Polski”, konkursach artystycznych, przeglądach, wystawach, zawodach sportowych w kraju i poza jego granicami konkursach recytatorskich, literackich, przeglądach twórczości osób niepełnosprawnych, turniejach piłki siatkowej i koszykowej z wymiernymi osiągnięciami na etapie rejonowym), opracowanie strony internetowej www.lociechocinek.pl zawierającej podstrony poświęcone wymianie polsko-niemieckiej,”, Wewnatrzszkolnemu Systemowi Oceniania, prezentację sukcesów sportowych szkoły, listy stypendystów oraz laureatów olimpiad i konkursów, założenie indywidualnej skrzynki poczty elektronicznej dla każdego ucznia i pracownika szkoły (co daje możliwość szybkiego komunikowania się wewnątrz systemu oraz archiwizowanie wiadomości i danych, wdrożenie platformy Moodle możliwość edukacji e-lerningowej Cykliczna organizacja imprez i uroczystości szkolnych, takich jak: już IX Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej. Z każdym rokiem poziom konkursu jest coraz wyższy, a sama impreza nabiera coraz większego rozmachu. Konkurs Wiedzy o Stanisławie Staszicu i Jego Epoce (w czerwcu 2003 r. szkoła została gospodarzem ogólnopolskiego finału konkursu, który został uświetniony szeregiem imprez towarzyszących), Tydzień Ekologiczny, Dzień Europejski, Dzień Otwarty służący promocji szkoły w środowisku i z roku na rok cieszący się coraz większym zainteresowaniem, Dzień Sportu, Turniej Piłki Siatkowej o zasięgu powiatowym, ciągłe pozyskiwanie nowych sojuszników i podtrzymywanie dobrych stosunków z dotychczasowymi sojusznikami wspomagającymi pracę szkoły w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki (m.in. wspomniane wyżej Fundacje Współpracy Polsko –Niemieckiej, uczelnie wyższe, zwłaszcza UMK w Toruniu, WSHE we Włocławku, WSB w Toruniu, lokalne media, samorząd powiatowy , Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu, Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim , Policja, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim, Stowarzyszenie na Rzecz Pomoc Ofiarom Przestępstw w Aleksandrowie Kujawskim, Rejonowy Oddział PCK w Aleksandrowie Kujawskim, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Aleksandrowie Kujawskim oraz szereg innych instytucji. Mocnymi stronami pracy szkoły są : zasoby materialne szkoły, kwalifikacje nauczycieli oraz ich systematyczne doskonalenie zewnętrzne, dobre wskaźniki promocji uczniów do klas programowo wyższych oraz zdawania egzaminów maturalnych: * w roku szkolnym 2013/2014 (podobnie jak i w latach poprzednich) zdawalność matury wynosiła prawie 100%, nasi absolwenci osiągali bardzo wysokie wyniki na egzaminie maturalnym. Powyższe wyniki egzaminu maturalnego oraz opinie uczelni wyższych o studentach, którzy ukończyli LO w Ciechocinku wpłynęły na naszą bardzo dobrą lokatę w rankingu szkól ponadpodstawowych w powiecie aleksandrowskim. Na powyższe wyniki wpływają ciągle doskonalone działania: nauczanie na wysokim poziomie przy wskazywaniu zasad dobrego uczenia się, system pomocy i wspierania rozwoju ucznia, dodatkowe lekcje przygotowujące do egzaminów maturalnych prowadzone przez nauczycieli bezpłatnie poziom relacji interpersonalnych pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami, na który ma wpływ styl zarządzania szkołą prezentowany przez jej dyrektora, promocja zasad demokracji, tolerancji i uwrażliwienia na cudzą krzywdę. Prowadzona w latach ubiegłych organizacja wymiany zagranicznej z zaprzyjaźnionymi placówkami w Niemczech oraz ożywiona działalność turystyczno-krajoznawcza, promocja osiągnięć i tradycji w środowisku lokalnym i poza nim, akceptowana przez środowisko oferta edukacyjna szkoły i  dobre efekty nauczania, bardzo dobre wyniki egzaminów maturalnych i wysoki odsetek absolwentów kontynuujących naukę na studiach dziennych w renomowanych uczelniach państwowych - te wszystkie działania świadczą o poziomie nauczania i atmosferze w szkole. Nasi uczniowie osiągają sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, konkursach artystycznych, przeglądach, wystawach, zawodach sportowych, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, konkursach historycznych, konkursach recytatorskich, literackim, przeglądach twórczości osób niepełnosprawnych, turniejach sportowych z wymiernymi osiągnięciami na etapie rejonowym).Prowadzimy stronę internetową www.lociech.republika.pl,  która zawiera  podstrony poświęcone informacjom bieżącym rejestrującym życie szkoły, egzaminom maturalnym, byłej wymianie polsko-niemieckiej, gazecie uczniowskiej „Z budy”, Wewnątrzszkolnemu Systemowi Oceniania, prezentację sukcesów sportowych szkoły, listę stypendystów oraz listę laureatów olimpiad i konkursów itp. cykliczna organizacja imprez szkolnych takich jak : Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły połączony z Dniem Patrona Szkoły, Dzień Ekologiczny, Dzień Otwarty służący promocji szkoły w środowisku i z roku na rok cieszący się coraz większym zainteresowaniem . Pozwala on również na rozwijanie wyobraźni u uczniów, manifestowanie przynależności do społeczności szkolnej oraz rozwijający umiejętności współpracy i marketingu, tak przydatne w późniejszym życiu zawodowym, cykliczna organizacja akademii okolicznościowych oraz uroczystości szkolnych takich jak: wigilie szkolne, Studniówki, Jasełka, Otrzęsiny dla Klas I, Mikołajki, Ostatni Dzwonek – impreza pożegnalna dla klas III, Poczta Walentynkowa. ciągłe pozyskiwanie nowych sojuszników i podtrzymywanie dobrych stosunków z dotychczasowymi sojusznikami wspomagającymi pracę szkoły w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki (uczelnie wyższe , zwłaszcza UMK w Toruniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, lokalne media, samorząd powiatowy, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu, Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim, Policja, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Aleksandrowie Kujawskim, Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Ofiarom Przestępstw w Aleksandrowie Kujawskim oraz szereg innych instytucji.
Drzwi otwarte
Drzwi otwarte w LO w Ciechocinku 19 kwietnia 2023 roku godz. 9:00 - 13:00
Kontakty zagraniczne
Szkoła partnerska: Gymnasium Aspel w Rees (Niemcy)
Współpraca z pracodawcami
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku
Współpraca z uczelniami wyższymi
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Adres email IODO
iod@lociechocinek.pl
Nazwa i adres jednostki przetwarzającej dane
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Ciechocinku
Telefon jednostki przetwarzającej dane
542832531
E-mail jednostki przetwarzającej dane
sekretariat@lociechocinek.pl