Żyrardów
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie - klasa administracyjna z elementami zarzadzania zasobami ludzkimi
Nazwa oddziału

 klasa administracyjna z elementami zarzadzania zasobami ludzkimi

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

język angielski

wiedza o społeczeństwie

Opis

  • Nauka w tej klasie pozwala na poznanie specyfiki pracy charakterystycznej dla grupy zawodów ekonomicznych i administracyjno-biurowych, w tym m.in.:  podstawowych zagadnień ekonomicznych w tym dotyczących marketingu i zarządzania firmą, podstawowych zasad organizacji stanowiska pracy biurowej w sekretariacie, publicznej prezentacji swoich prac, sporządzania blankietów korespondencyjnych i innych pism w korespondencji krajowej i zagranicznej,  podstawowych i nowoczesnych technik zarządzania przedsiębiorstwem 
  • zapewnia przygotowanie do studiów wyższych, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków takich, jak: marketing i zarządzanie, handel, rachunkowość, bankowość, administracja (rządowa, terytorialna, sądowa, skarbowa, celna).
  • przygotowuje do pracy w urzędach administracji państwowej
    i samorządowej, sądowej i celnej, instytucjach ubezpieczeniowych, firmach usługowych i handlowych, komórkach funkcjonalnych przedsiębiorstw, takich jak: sekretariat, dział ogólnoekonomiczny, administracyjno-organizacyjny, dział kadr, dział finansowy, dział marketingu,
  • absolwent może prowadzić własną działalność gospodarczą