Żyrardów
Technikum
Technikum w ZS w Mszczonowie - Technik ekonomista
Nazwa oddziału

 Technik ekonomista

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik ekonomista

Opis

Technik ekonomista 331403

·          - Realizuje przedmioty z zakresu kształcenia ekonomicznego, rachunkowości, prawa cywilnego, karnego, handlowego i administracyjnego,

·          - realizuje zajęcia z samoobrony,

·          - uczestniczy w zajęciach z policjantami, prawnikami i specjalistami z wielu dziedzin związanych z pracą policjanta,

·          - prowadzi rozliczenia z kontrahentami, bankami, urzędem skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,

·          - prowadzi sprzedaż krajową i zagraniczną, przeprowadza inwentaryzację zapasów

·          - organizuje pracę biurową i prowadzi dokumentację z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej,

·          - prowadzi racjonalną gospodarkę zapasami i środkami trwałymi.

k       Kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista:

EKA.04 - Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05 - Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych